+48 32 479 10 50

Umowy o dzieło w rejestrze Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

W polskim systemie ubezpieczeń społecznych umowy o dzieło jak dotąd nie stanowiły zarówno obowiązkowego, jak i dobrowolnego tytułu do objęcia ubezpieczeniami społecznymi, dzięki czemu artyści oraz wytwórcy mogli otrzymywać wyższe dochody z prowadzonej działalności.

Wobec wybuchu pandemii SARS-CoV-19 i konieczności objęcia nie tylko pracowników, ale i osób świadczących usługi na podstawie umów cywilnoprawnych, pomocą finansową ze strony państwa, w ocenie prawodawcy zaistniała potrzeba poddania weryfikacji zawieranych w Polsce umów o dzieło, które dotychczas znajdowały się poza zasięgiem organów administracji publicznej. Na mocy art. 22 Tarczy antykryzysowej 1.0, wprowadzono do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 321) pkt 17 art. 36 w brzmieniu: „Płatnik składek lub osoba fizyczna zlecająca dzieło informuje Zakład o zawarciu każdej umowy o dzieło, jeżeli umowa taka zawarta zostanie z osobą, z którą nie pozostaje w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy nie wykonuje pracy na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy”.

Nowy przepis w art. 36 pkt 17 uSUS nie tylko nakłada nowy obowiązek na płatników składek oraz pozostałych zamawiających rejestrowania w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych zawieranych umów o dzieło, ale także przyznaje Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych możliwość poddawania ich weryfikacji. Przypomnieć należy, iż dotychczas Zakład Ubezpieczeń Społecznych posiadał uprawnienia do kwestionowania zawierania umów o pracę, a także umów zlecenia jako zawieranych dla pozoru, zaś teraz dodatkowo nabędzie możliwość – po przeprowadzeniu kontroli – kwestionowania zawierania umów o dzieło jako czynności zmierzających do uniknięcia uiszczania należności z tytułu ubezpieczeń społecznych. Ustalenie innego aniżeli umowa o dzieło stosunku cywilnego doprowadzi do tego, że płatnik będzie musiał zapłacić zaległe składki na ubezpieczenia społecznego wraz z odsetkami ustawowymi nawet do 5 lat wstecz.

Równolegle podkreślić trzeba, iż obecnie brak jest planów legislacyjnych zmierzających do objęcia ubezpieczeniami społecznymi umów o dzieło, co może ulec jednak zmianie po pozyskaniu w 2021 roku danych o skali zjawiska.

Na sam koniec warto również przypomnieć, które elementy umów cywilnoprawnych pozwalają na odróżnienie umowy o dzieło od pozostałych umów cywilnoprawnych:  „Stosunek prawny wynikający z umowy o dzieło nie ma charakteru zobowiązania trwałego (ciągłego), a stanowi wyłącznie zobowiązanie do świadczenia jednorazowego i to po obu stronach tego stosunku zobowiązaniowego. Dzieło jest wytworem, który w momencie zawierania umowy nie istnieje, jednak jest w niej z góry przewidziany i określony w sposób wskazujący na jego indywidualne cechy. Czynności stanowiące przedmiot umowy o świadczenie usług również prowadzą do wystąpienia określonych skutków, gdyż każda czynność człowieka rodzi następstwa i prowadzi do zmiany rzeczywistości, w której następuje. Tak więc wynikiem umowy o świadczenie usług jest również określony rezultat, tyle tylko że w tym przypadku nie stanowi on elementu istotnego tej więzi prawnej, jak ma to miejsce w umowie o dzieło”.

 Nowy obowiązek rejestrowy wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku. W dniu 20 listopada projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, zgodnie z którym zgłaszanie umów o dzieło będzie następowało za pośrednictwem formularza RUD.

Jeżeli mają Państwa pytania lub wątpliwości dotyczące zawieranych umów cywilnoprawnych lub obowiązku zgłaszania umów do rejestru Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zapraszamy do kontaktu.

Prezes UOKiK nałożył ponad 723 miliony złotych kary na właściciela sieci sklepów Biedronka

To największa dotychczas nałożona sankcja za wykorzystywanie przewagi kontraktowej.

Po przeprowadzeniu wszczętego z urzędu postępowania, Prezes UOKiK stwierdził, że Jeronimo Martins Polska S.A. w arbitralny sposób narzucała niektóre rabaty – głównie dostawcom owoców i warzyw.

Rabat był udzielany dopiero na koniec okresu rozliczeniowego, już po zrealizowaniu dostaw, więc w momencie zawierania umowy kontrahenci Biedronki nie wiedzieli ile dokładnie zarobią.

W ciągu trzech badanych przez UOKiK lat Biedronka zarobiła na tych praktykach ponad 600 milionów złotych. Działania te dotknęły ponad 200 podmiotów, blisko 80% z nich dostarczało owoce i warzywa do sklepów sieci.

Tego typu praktyki niszczą podstawy uczciwej konkurencji i odpowiedzialności za kontrahentów, są przejawem głębokiej nieuczciwości i braku szacunku dla innych przedsiębiorców – stwierdził w swojej wypowiedzi Prezes UOKIK Tomasz Chróstny.

W decyzji RBG 13/2020 Prezes UOKiK:

  • stwierdził że wyżej opisane działania stanowiły nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej, o którym mowa w art. 6 w zw. z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi
  • nakazał zaniechania tych praktyk
  • nałożył na Jeronimo Martins Polska S.A. z siedzibą w Kostrzynie karę pieniężną w wysokości 381.476,56 zł.

Maksymalna kara za takie praktyki  może wynieść do 3 proc. rocznego obrotu przedsiębiorcy.

UOKiK prowadzi również postępowania wyjaśniające w podobnym przedmiocie w stosunku do innych sieci handlowych funkcjonujących w Polsce.

Kara dla Jeronimo Martins Polska, właściciela sieci handlowej Biedronka, to przestroga dla innych sieci, że podobne praktyki spotkają się z surową karą ze strony Prezesa UOKiK – zapowiedział Prezes UOKiK.

 Więcej szczegółów sprawy oraz sentencję decyzji wraz z wypowiedzią Prezesa UOKiK można znaleźć TUTAJ.

Copyright GLC

Strategia, realizacja, wsparcie Tomczak | Stanisławski