+48 32 479 10 50

Podatek u źródła od opłat za oprogramowanie od kontrahenta Włoskiego

Na gruncie Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z Włochami opłacane przez polskiego podatnika opłaty za korzystanie z  oprogramowania od kontrahenta Włoskiego nie będą podlegały podatkowi u źródła. Sytuacja ta nie jest jednak tak oczywista na gruncie polskich przepisów, więc aby zminimalizować ryzyko konieczności poboru podatku u źródła podatnik wypłacający należności powinien dysponować certyfikatem rezydencji kontrahenta włoskiego, by móc skorzystać z preferencji umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 865 ze zm.) („updop”), podatek dochodowy z tytułu uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez nierezydentów przychodów z odsetek, z praw autorskich lub praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego, za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how) ustala się w wysokości 20% przychodów.

Jednakże, przepisy ust. 1 stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Rzeczpospolita Polska [art. 21 ust. 2 updop]. W przypadku Włoch jest to Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Włoskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania z dnia 21 czerwca 1985 r. (Dz. U. z 1989 r. Nr 62, poz. 374 ze zm.) („Umowa”). Trzeba jednak zwrócić uwagę, że zastosowanie stawki podatku wynikającej z Umowy albo niepobranie podatku zgodnie z Umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji [art. 26 ust. 1 updop].

Na podstawie art. 12 ust. 1 Umowy należności licencyjne, powstające w Umawiającym się Państwie, wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

Na gruncie Umowy przez „należności licencyjne” należy rozumieć wszelkiego rodzaju należności uzyskiwane z tytułu użytkowania lub prawa do użytkowania każdego prawa autorskiego do dzieła literackiego, artystycznego lub naukowego, włącznie z filmami dla kin oraz filmami i taśmami dla telewizji lub radia, patentu, znaku towarowego, wzoru lub modelu, planu, tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego albo za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, handlowego lub naukowego oraz za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej [art. 12 ust. 3 Umowy].

Dla odpowiedzi na pytanie, czy należności z tytułu licencji za oprogramowanie podlegają w Polsce podatkowi u źródła należy zatem zastanowić się, czy opłaty te mogą być uznane za należności licencyjne na gruncie updop lub Umowy. Jest bardzo istotne, że definicja zawarta w art. 12 ust. 1 Umowy, inaczej niż zawarta w art. 21 ust. 1 pkt 1 updop za należności licencyjne uznaje wyłącznie opłaty z tytułu praw autorskich do dzieła literackiego, artystycznego lub naukowego (a nie – do każdego prawa autorskiego). Jest to o tyle istotne, że oprogramowanie podlega w Polsce ochronie na zasadach właściwych dla praw autorskich i praw pokrewnych.

Skoro Umowa nie uznaje wprost za należności licencyjne opłat za korzystanie z oprogramowania, ani ze wszystkich praw autorskich (inaczej niż czynią to np. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarte przez Polskę z Kazachstanem, Portugalią oraz Norwegią), to nie można uznać, że opłaty za korzystanie z praw autorskich do programu komputerowego stanowią należności licencyjne. Tym samym, należności te nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem u źródła.

Stanowisko to potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w Wyroku z dnia 13 grudnia 2017 r., sygn. akt II FSK 2913/15, wskazując, że skoro w treści art. 12 ust. 3 umowy polsko-brytyjskiej oraz w art. 12 ust. 3 umowy polsko-niemieckiej nie wymieniono należności z tytułu licencji do korzystania z praw do programów komputerowych (jak uczyniono to w umowach z niektórymi innymi państwami), to nie można uznać, że opłaty za korzystanie z praw autorskich do programu komputerowego stanowią należności licencyjne.

Choć wskazany Wyrok dotyczy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartych przez Polskę z Wielką Brytanią i Niemcami, to podobna redakcja postanowień tych porozumień z Umową pozwala odnieść tę tezę również na grunt kooperacji z włoskimi podatnikami.

Biorąc pod uwagę powyższe, płatności związane z nabyciem oprogramowania i prawami autorskimi ograniczonymi do powielania programu umożliwiającego użytkownikowi faktyczne korzystanie z niego należy traktować jako dochód z działalności handlowej, opodatkowany w kraju siedziby podatnika, który udziela licencji.

Aby jednak móc skorzystać z preferencyjnych postanowień Umowy (na gruncie updop definicja należności licencyjnych jest szersza i może również obejmować opłaty za korzystanie z oprogramowania), konieczne będzie załatwienie certyfikatu rezydencji kontrahenta aktualnego na czas udzielania licencji, czyli zaświadczenie o miejscu siedziby podatnika dla celów podatkowych wydane przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca siedziby podatnika.

Odliczenie 100% podatku naliczonego VAT od rat leasingowych przy samochodach oddawanych w dalszy najem lub dzierżawę

Odliczenie 100% podatku naliczonego VAT od rat leasingowych przy samochodach oddawanych w dalszy najem lub dzierżawę.

Podatnicy, którzy w ramach działalności gospodarczej oddają leasingowane przez siebie samochody osobowe w dalszy najem lub dzierżawę pozostają uprawnieni do odliczenia całej kwoty podatku naliczonego z opłat leasingowych. Podatnicy Ci nie mają konieczności prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, ani zgłaszania do organu podatkowego informacji o tym samochodzie na formularzu VAT-26. Aby jednak móc odliczyć 100% kwoty podatku naliczonego z tego tytułu, przedmiotem działalności gospodarczej podatnika musi być odpłatne oddawanie samochodów osobowych w dalszy najem lub dzierżawę.

Kwestię odliczania podatku naliczonego z tytułu wydatków związanych z samochodami osobowymi reguluje art. 86a ust. 1 uVAT, który stanowi, że w przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, stanowi 50% kwoty podatku wynikającej z faktury otrzymanej przez podatnika.

Do wydatków związanych z pojazdami samochodowymi, o których mowa w art. 86a ust. 1 uVAT, zalicza się również wydatki dotyczące używania tych pojazdów na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, związane z tą umową [art. 86a ust. 2 pkt 2 uVAT]. Co do zasady zatem, raty leasingowe dotyczące samochodów osobowych podlegają odliczeniu wyłącznie w 50%.

Od zasady tej istnieją jednak wyjątki. Podatnicy pozostają uprawnieni do odliczenia całości podatku naliczonego z tytułu rat leasingowych, jeżeli samochód osobowy będzie wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika. Pojazdy samochodowe są uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, jeżeli sposób wykorzystywania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą [art. 86a ust. 4 uVAT].

W sytuacji, w której samochód jest wykorzystywany do dalszego oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, a odprzedaż, sprzedaż lub oddanie w odpłatne używanie tych pojazdów stanowi przedmiot działalności podatnika – podatnik pozostaje zwolniony z obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu.

Ze względu na brak konieczności prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, podatnik pozostaje również zwolniony z obowiązku zgłoszenia organowi podatkowemu informacji o tym samochodzie na formularzu VAT-26. Obowiązek zgłoszenia takiej informacji zgodnie z art. 86a ust. 12 uVAT dotyczy bowiem wyłącznie zgłaszania pojazdów, dla których podatnicy są obowiązani prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu.

Powyższe potwierdza między innymi Wyrok NSA z dnia 18 stycznia 2018 r., sygn. akt I FSK 1034/17, w którym Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że w sytuacji, w której podatnik w ramach przedmiotu swojej działalności, oddaje w najem samochód osobowy, spełniony zostaje wymóg wykorzystywania pojazdu wyłącznie do celów działalności gospodarczej, co daje stuprocentowe prawo do odliczenia podatku naliczonego od wymienionych wydatków związanych z pojazdami samochodowymi i to bez konieczności prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu oraz złożenia informacji o pojeździe.

Copyright GLC

Strategia, realizacja, wsparcie Tomczak | Stanisławski