+48 32 479 10 50

Ustawa o sukcesji – ważny krok w ochronie rodzinnych firm?

Sejm na posiedzeniu w dniu 5 lipca 2018 r. przyjął ostatnie poprawki i uchwalił Ustawę o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Już następnego dnia ustawę przekazano Prezydentowi, gdzie aktualnie czeka na podpis.

Jeżeli Prezydent sygnuje ustawę, zacznie ona obowiązywać po trzech miesiącach od dnia ogłoszenia.

Aktualny stan prawny

Obecnie z momentem śmierci przedsiębiorcy wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) ustają wszelkie jego prawa i obowiązki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym między innymi umowy o pracę, niektóre umowy cywilnoprawne, wszelkie udzielone upoważnienia i pełnomocnictwa.
Oczywiście z mocy prawa w miejsce zmarłego przedsiębiorcy wchodzą jego spadkobiercy, jednakże nierzadko przeprowadzenie postępowania o stwierdzenie nabycia spadku oraz jego podział trwa miesiącami bądź nawet latami, co prowadzi do paraliżu przedsiębiorstwa.

Po nowelizacji

Przedsiębiorca wpisany do CEIDG będzie mógł jeszcze za życia ustanowić zarządcę sukcesyjnego. Rolą zarządcy będzie prowadzenie przedsiębiorstwa po śmierci jego właściciela aż do momentu zakończenia formalności związanych z nabyciem spadku.
W przypadku, gdy przedsiębiorca nie powoła zarządcy sukcesyjnego za życia, powołać go będą mogły osoby, które dziedziczą przedsiębiorstwo lub małżonek, jeśli jest jego współwłaścicielem.
Z momentem śmierci przedsiębiorcy zarząd nad przedsiębiorstwem przejmie ustanowiony zarządca, a do firmy przedsiębiorstwa zostanie dodane sformułowanie ,,w spadku”.
Zarząd sukcesyjny będzie mógł trwać maksymalnie dwa lata od otwarcia spadku. W wyjątkowych przypadkach sąd będzie mógł przedłużyć ten czas do 5 lat, lecz nie dłużej niż do momentu podziału spadku.
Charakteryzując kompetencje zarządcy, wskazać należy w szczególności na jego upoważnienie do podejmowania czynności zwykłego zarządu związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Zarządca sukcesyjny będzie mógł jednak wykonywać także czynności przekraczające zwykły zarząd, takie jak zaciąganie znacznych zobowiązań w imieniu przedsiębiorstwa, sprzedaż przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Do czynności przekraczających zwykły zarząd konieczna będzie zgoda spadkobierców. W przypadku braku zgody spadkobierców, zgodę będzie mógł wydać sąd.
Za zobowiązania przedsiębiorstwa w spadku solidarną odpowiedzialność będą ponosić właściciele przedsiębiorstwa w spadku.

Negatywna opinia KIDP

Negatywnie o omawianej ustawie wypowiedziała się Krajowa Izba Doradców Podatkowych zarzucając nieuregulowanie kwestii dziedziczenia ogółu praw i obowiązków w spółkach osobowych oraz możliwości wspólnego kontynuowania działalności gospodarczej spadkodawcy przez spadkobierców jak i wstąpienia w te prawa tylko niektórych ze spadkobierców, a co za tym idzie rozliczeń między nimi.

Podsumowanie

Mimo, iż Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej prowadzi do uproszczenia przejmowania przedsiębiorstwa przez spadkobierców zmarłego właściciela, to zdaniem KIDP pomija wiele istotnych w tej materii kwestii. Mimo wysokiego prawdopodobieństwa wejścia ustawy w życie, zdecydowanie korzystniejszym rozwiązaniem będzie w dalszym ciągu przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę kapitałową bądź wniesienie przedsiębiorstwa aportem do spółki prawa handlowego.

Usługa dostępu do informacji o rachunku nowością w katalogu usług płatniczych

Obowiązująca od 20 czerwca 2018 r. ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw (poz. 1075), zmieniająca ustawę z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (t.j. z 2018 r., poz. 1075), obok usługi inicjowania transakcji płatniczej, wprowadza do polskiego porządku prawnego usługę dostępu do informacji o rachunku (account information service).

Usługa dostępu do informacji o rachunku oznacza usługę online, polegającą na dostarczaniu skonsolidowanych informacji dotyczących jednego rachunku płatniczego użytkownika prowadzonego u innego dostawcy albo rachunków płatniczych użytkownika prowadzonych u innego dostawcy bądź u więcej niż jednego dostawcy.

Dostęp do informacji o rachunku a bezpieczeństwo danych

Dostawca świadczący usługę dostępu do informacji o rachunku działa wyłącznie na podstawie zgody użytkownika wyrażonej w sposób niebudzący wątpliwości. Udzielenie zgody przez użytkownika nie jest jednak jednoznaczne z gwarancją otrzymania dostępu do jego rachunku w każdym przypadku, ustawodawca ustanowił bowiem mechanizmy zabezpieczające użytkowników przed nieuprawnionym lub nielegalnym działaniem dostawcy świadczącego usługę dostępu do informacji o rachunku. W szczególności, może on napotkać na odmowę udzielenia dostępu ze strony dostawcy prowadzącego rachunek. Odmowa nastąpić może z obiektywnie uzasadnionych i należycie udokumentowanych przyczyn, związanych z nieuprawnionym lub nielegalnym dostępem do rachunku płatniczego przez takiego dostawcę, w tym nieuprawnionym zainicjowaniem transakcji płatniczej. O takich incydencie płatnik powinien zostać zawiadomiony jeszcze przed dokonaniem odmowy, a najpóźniej bezzwłocznie po jej dokonaniu, nie później jednak niż w dniu roboczym następującym po dniu takiej odmowy, chyba że zawiadomienie nie byłoby wskazane z obiektywnie uzasadnionych względów bezpieczeństwa lub jest sprzeczne z odrębnymi przepisami. Równolegle incydent taki jest zgłaszany do KNF lub innego właściwego organu nadzoru.

Inne obowiązki dostawców

Dostawca świadczący usługę dostępu do informacji o rachunku jest obowiązany m.in. zapewnić, aby indywidualne dane uwierzytelniające nie były dostępne dla podmiotów innych niż użytkownik i dostawca prowadzący rachunek oraz aby były one przekazywane za pośrednictwem bezpiecznych i wydajnych kanałów. Ponadto, może on uzyskać dostęp wyłącznie do informacji dotyczących wyznaczonych rachunków płatniczych i związanych z nimi transakcji płatniczych. Dostawca świadczący usługę dostępu do informacji o rachunku nie może żądać szczególnie chronionych danych dotyczących płatności związanych z rachunkami płatniczymi, jak również nie może używać, uzyskiwać ani przechowywać danych do celów innych niż wykonanie usługi dostępu do informacji o rachunku świadczonej na podstawie umowy z użytkownikiem lub zgody użytkownika.

Dostawcy świadczący wyłącznie usługę dostępu do informacji o rachunku

Dostawcy świadczący wyłącznie usługę dostępu do informacji o rachunku to na gruncie ustawy o usługach płatniczych odrębna od dostawców świadczących usługę dostępu do informacji o rachunku grupa usługodawców, o nieco odmiennym reżimie prawnym. Podstawowa różnica sprowadza się do podstawy prowadzenia działalności gospodarczej – działalność dostawców świadczących wyłącznie usługę dostępu do informacji o rachunku wymagała będzie jedynie wpisu do rejestru, co poczytywać należy za znaczne ułatwienie wobec generalnego obowiązku uzyskiwania przez instytucje płatnicze zezwolenia na świadczenie usług płatniczych. Filar bezpieczeństwa dla wyłącznego świadczenia usług dostępu do informacji o rachunku stanowi obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z wykonywaną działalnością lub posiadania gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub innego zabezpieczenia roszczeń użytkownika.

Jak wdrożyć i jak korzystać z AIS?

Co istotne, korzystanie przez użytkownika z usług dostępu do informacji o rachunku nie może być uzależnione od istnienia stosunku umownego między dostawcą świadczącym usługę dostępu do informacji o rachunku a dostawcą prowadzącym rachunek. Podstawą współpracy pomiędzy dostawcami jest wystąpienie dostawcy świadczącego usługę dostępu do informacji o rachunku do dostawcy prowadzącego rachunek o podanie informacji o tym rachunku. W następstwie wystąpienia, dostawca prowadzący rachunek powinien umożliwić dostawcy świadczącemu usługę dostępu do informacji o rachunku świadczenie usług w oparciu o uwierzytelnianie stosowane w relacji między użytkownikiem a dostawcą prowadzącym rachunek. Zastosowanie znaleźć powinno silne uwierzytelnianie, to jest uwierzytelnianie zapewniające ochronę poufności danych w oparciu o zastosowanie co najmniej dwóch elementów należących do kategorii:

  • wiedza o czymś, o czym wie wyłącznie użytkownik;
  • posiadanie czegoś, co posiada wyłącznie użytkownik;
  • cechy charakterystyczne użytkownika.

Skontaktuj się z naszą Kancelarią – nasi eksperci odpowiedzą na Twoje pytania i udzielą niezbędnego wsparcia prawno-podatkowego.

Istotne zmiany w podatkach – lipiec 2018

Zapowiadane zmiany w podatkach dochodowych zostały właśnie opublikowane w formie nowelizacji z 15 czerwca 2018 r. ustaw: o PIT i CIT oraz o ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych (Dz.U. poz. 1291). Przedmiotowa nowelizacja wejdzie w życie 19 lipca br., ale większość zmian będzie miała zastosowanie wstecz, już od 1 stycznia 2018 r.

Podatek od przychodów z budynków

Nowelizacja, która wejdzie w życie 19 lipca 2018 r. Wprowadza koncepcję podatku minimalnego od nieruchomości (zarówno w ustawie o PIT jak i o CIT). Przedmiotowa zmiana jest spowodowana koniecznością dostosowania polskich przepisów do wymogów Komisji Europejskiej. Zmieni się już sama nazwa – podatek minimalny stanie się podatkiem „od przychodów z budynków”.

Danina obejmie wszystkie budynki będące środkami trwałymi, w tym także np. magazyny i hale produkcyjne, a nie – jak dotychczas – tylko centra handlowe, domy towarowe, sklepy, pozostałe budynki handlowo-usługowe oraz biurowce.

Istotne będzie, aby nieruchomość generowała przychód z najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze (np. leasingu). Podatkiem nie będą więc objęte budynki służące własnej działalności handlowej czy usługowej przedsiębiorcy. Podatek też nie będzie dotyczył nieruchomości służących do najmu prywatnego.

Podwyższone koszty uzyskania przychodów

Nowelizacja rozszerza też katalog działalności objętych 50-proc. kosztami uzyskania przychodów (art. 22 ust. 9b). Został on wprowadzony do ustawy o PIT od 1 stycznia 2018 r. Co ważne, zmiana ta dotyczy dochodów uzyskanych już od początku 2018 r. Dzięki nowelizacji z preferencji będą mogli korzystać: autorzy literatury użytkowej, poradników i podręczników, twórcy gier komputerowych, niektórzy tłumacze (pod warunkiem, że tłumaczą utwór podlegający prawom autorskim), inżynierowie budowlani, a także pracownicy naukowo-dydaktyczni, naukowi oraz dydaktyczni.

Amortyzacja dziedziczonych środków trwałych

Od 1 stycznia 2018 r., zostaną wprowadzone zmiany dla przedsiębiorców, którzy dziedziczą środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne po najbliższej rodzinie lub otrzymują je w darowiźnie. Ustawodawca w pełni przywrócił zasady amortyzacji sprzed 2018 r. tylko w odniesieniu do odziedziczonego majątku. Spadkobiercy znów będą więc mogli zaliczać do podatkowych kosztów odpisy amortyzacyjne obliczane od wartości rynkowej odziedziczonego majątku. W przypadku darowizn będzie można tylko kontynuować amortyzację po darczyńcy. Dotyczy to też darowizn otrzymanych przed 1 stycznia 2018 r. (dokończenie amortyzacji rozpoczętej przez darczyńcę).

Pozostałe zmiany

Wspomniana nowelizacja wprowadzi również zmiany dla kredytobiorców, którym bank umorzy zobowiązanie na podstawie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1779). Podatek dochodowy nie będzie również pobierany od świadczeń dla osób chronionych na podstawie przepisów o świadku koronnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1197) oraz o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 21). Zwolniona będzie też pomoc finansowa, którą osoby te otrzymują od policji. Nie będzie też podatku od świadczeń dla informatorów pomagających organom ścigania.

Copyright GLC

Strategia, realizacja, wsparcie Tomczak | Stanisławski