+48 32 479 10 50

Nowa usługa płatnicza – payment initiation service (PIS)

Obowiązująca od 20 czerwca 2018 r. ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw (poz. 1075), zmieniająca ustawę z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (t.j. z 2018 r., poz. 1075) wprowadza do polskiego porządku prawnego usługę inicjowania transakcji płatniczej (payment initiation service).

Payment initiation service

W ramach usługi PIS, na skutek zlecenia płatniczego składanego przez użytkownika, dostawca świadczący usługę inicjowania transakcji płatniczej uzyskuje dostęp do rachunku online użytkownika, prowadzonego przez innego dostawcę – sprawdza dostępność środków pieniężnych, a następnie inicjuje w imieniu użytkownika płatność i przedstawia mu informację o dokonaniu płatności. Co istotne, dostawca świadczący usługę inicjowania transakcji płatniczej nie wchodzi w posiadanie środków pieniężnych płatnika w związku ze świadczeniem usługi inicjowania transakcji płatniczej.

Nie wchodząc w posiadanie środków, dostawca PIS nie jest zobligowany do tworzenia funduszy własnych, dostosowanych do rozmiarów prowadzonej działalności i rodzajów usług płatniczych, jak również do tworzenia środków ich ochrony. Jego obowiązkiem jest zaś ubezpieczenie się od odpowiedzialności cywilnej co najmniej na minimalną sumę gwarancyjną, określaną przez ministra właściwego do spraw instytucji finansowych na mocy rozporządzenia. Dotąd rozporządzenia jednak nie wydano.

Stworzenie ram prawnych dla świadczenia usług PIS stanowi zapowiedź czerpania przez sektor fintech na szeroką skalę z usług opartych na Application Programming Interface (API), a więc na ekonomii programowalnych interfejsów dostępowych. Powstaje open banking, nastawiona na integrację i personalizację usług finansowych i niefinansowych.

Polska obserwuje trend symbiozy technologicznej – współpracy banków i posiadających nowoczesną infrastrukturę techniczną przedsiębiorstw sektora fintech.

Skontaktuj się z Kancelarią – nasi eksperci ocenią potencjalną efektywność wprowadzenia usługi PIS w Twoim przedsiębiorstwie, udzielą wszelkich niezbędnych informacji oraz bieżącego wsparcia prawno-podatkowego przy obsłudze transakcji.

Wykup akcji i udziałów opodatkowany VAT – wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

W wyroku z dnia 13 czerwca 2018 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-421/17 dotyczącej sporu między Szefem Krajowej Administracji Skarbowej a spółką akcyjną Polfarmex uznał, że Spółka, która przekaże wspólnikowi nieruchomość w zamian za umorzenie należących do niego akcji, musi rozliczyć VAT.

Trybunał wskazał, że obie czynności (przekazanie nieruchomości i umorzenie akcji) trzeba analizować odrębnie. W wyroku wyraźnie podkreślono, że w wyniku tej transakcji zachodzi wymiana świadczeń, których wartość jest równa.
Trybunał przyjął, że nieruchomość przekazana przez spółkę na rzecz wspólnika była związana z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, w związku z tym jej przekazanie jest odpłatną dostawą towarów.

Dotychczasowe stanowisko

Organy podatkowe dotychczas stały na stanowisku, że w wyżej opisanym przypadku zachodzi dostawa opodatkowana VAT, jednakże nieodpłatna – co przekładało się na możliwość rozliczenia podatku VAT należnego i naliczonego.
Przełom stanowiło stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego wyrażone w uchwale z 16 listopada 2015 r. (sygn. akt I FPS 6/15), która dotyczyła spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Sąd orzekł, że przekazanie nieruchomości wspólnikowi w zamian za nabycie przez spółkę jego udziałów w celu ich umorzenia jest odpłatną dostawą towarów. NSA uzasadnił swoje stanowisko faktem, że udział ma swoją wartość i symbolizuje płaconą przez wspólnika cenę za nieruchomość.

Prawo do skorzystania ze zwolnienia

Nie wyłącza to oczywiście możliwości stosowania zwolnień podmiotowych wskazanych w przepisie art. 43 ust. 1 pkt 10-10a ustawy o VAT – dostawy używanych budynków i budowli.

Co dalej?

Podsumowując, najnowsze orzecznictwo TSUE wskazują na to, że Trybunał skłania się ku jak najszerszemu definiowaniu zakresu przedmiotowego podatku VAT. W praktyce oznacza to, że zachodzi bardzo wysokie prawdopodobieństwo opodatkowania podatkiem VAT transakcji, w których dochodzi do wymiany świadczeń wzajemnych pomiędzy ich stronami.

Copyright GLC

Strategia, realizacja, wsparcie Tomczak | Stanisławski