+48 32 479 10 50

Ostatni dzwonek w kwestii RODO

25 maja 2018 r. mija okres dostosowania przepisów wewnętrznych przedsiębiorstw do nowych regulacji w zakresie ochrony danych osobowych, jakie wprowadza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. [zwanego dalej: RODO].

Nowe przepisy w zasadzie zrewolucjonizują dotychczasowe podejście do danych osobowych i nałożą na polskich przedsiębiorców szereg nowych obowiązków. Postanowienia RODO zobowiążą przedsiębiorców do zweryfikowania pozycji inspektora danych osobowych, czy wdrożenia zmian w zakresie dokumentacji ochrony danych osobowych.

Ogólna zasada ochrony danych osobowych

Z dniem wejścia w życie RODO (a właściwie – z upływem terminu na dostosowanie polityk ochrony danych do postanowień RODO) bezwzględna ochrona danych osobowych stanie się zasadą, a ewentualne przetwarzanie danych będzie mogło odbywać się wyłącznie wedle ścisłych i rygorystycznych norm RODO.

Pod rządami RODO dane osobowe będą musiały być [art. 5 RODO]:

 • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą („zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”);
 • zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami; dalsze przetwarzanie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych nie jest uznawane w myśl art. 89 ust. 1 za niezgodne z pierwotnymi celami („ograniczenie celu”);
 • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane („minimalizacja danych”);
 • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; należy podjąć wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane („prawidłowość”);
 • przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane („ograniczenie przechowywania”);
 • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych („integralność i poufność”).
 • Za przestrzeganie przetwarzania danych osobowych zgodnie z powyższymi zasadami odpowiedzialny będzie administrator, który będzie musiał być w stanie wykazać spełnienie tych norm („rozliczalność”) [art. 5 ust. 2 RODO].

Warto wspomnieć, że od 25 maja 2018 r. przetwarzanie danych osobowych będzie uznawane za zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków [art. 6 ust. 1 RODO]:

 • osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 • przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Powyższe wymusi na administrator całkowite zrewidowanie obecnych podstaw przetwarzania danych osobowych, zaktualizowanie polityki uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jak też zaudytowane, czy wszystkie przetwarzane przez administratora dane osobowe będą mogły być wciąż wykorzystywane z uwzględnieniem zasady ograniczenia celu i minimalizacji danych.

Nowe obowiązki informacyjne

RODO stawia również na przejrzystość w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz zapewnienie osobom fizycznym, których dane dotyczą należytej informacji w tym względzie. Wiązać się to będzie z szeregiem obowiązków informacyjnych, do publikowania i przekazywania których zobowiązani będą administratorzy danych osobowych.
Zgodnie z art. 12 ust. 1 RODO administrator podejmuje odpowiednie środki, aby w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem – w szczególności gdy informacje są kierowane do dziecka – udzielić osobie, której dane dotyczą, wszelkich informacji dotyczących przetwarzania Jej danych osobowych zgodnie z postanowieniami RODO, oraz aby zapewnić takiej osobie możliwość prowadzenia komunikacji z administratorem – na piśmie, lub elektronicznie (w stosownych przypadkach).

Podczas pozyskiwania danych osobowych administratorzy będą zobligowani udostępnić osobie, której danej dotyczą m.in. następujące informacje [art. 13 ust. 1 RODO]:

 • swoją tożsamość i dane kontaktowe oraz, gdy ma to zastosowanie, tożsamość i dane kontaktowe swojego przedstawiciela;
 • gdy ma to zastosowanie – dane kontaktowe inspektora ochrony danych;
 • cele przetwarzania danych osobowych, oraz podstawę prawną przetwarzania;
 • jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) – prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora lub przez stronę trzecią;
 • informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców, jeżeli istnieją;
 • gdy ma to zastosowanie – informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Poza informacjami, o których mowa w ust. 1, podczas pozyskiwania danych osobowych administrator podaje osobie, której dane dotyczą, następujące inne informacje niezbędne do zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania [art.. 13 ust. 2 RODO]:

 • okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;
 • informacje o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;
 • jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) – informacje o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • informację, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych;
 • informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

Nowością będzie również obowiązek ujawnienia przez administratora osobie fizycznej źródła pochodzenia danych osobowych, a gdy ma to zastosowanie – podania informacji, czy pochodzą one ze źródeł publicznie dostępnych [art. 14 ust. 2 lit. f RODO]. Obowiązek ten będzie dotyczył sytuacji, w której administrator będzie przetwarzał dane pochodzące z innego źródła niż osoba, której dane dotyczą. Pozwoli to osobom fizycznym na prześledzenie, skąd administrator zdobył ich dane i wyeliminować przypadki handlowania danymi osobowymi bez ich wiedzy.
Wszystko to sprawia, że administratorzy będą zobligowani do wypracowania i wdrożenia właściwych procedur informowania, by zapewnić osobom fizycznym należyty dostęp do informacji zgodnie z wymogami RODO.

Prawa osoby, której dane dotyczą

RODO wprowadza szeroki zakres praw osób fizycznych, których dane dotyczą. Prócz już wymienionego prawa do otrzymania należytej informacji, RODO przyznaje osobom fizycznym, których dane dotyczą:

 • prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz aktualizowania;
 • prawo do sprostowania danych;
 • prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym);
 • prawo do ograniczenia przetwarzania;
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo do zgłoszenia sprzeciwu do właściwego organu.

Nowością jest tu zwłaszcza prawo do bycia zapomnianym. RODO gwarantuje każdej osobie fizycznej prawo do tego, aby jej dane osobowe zostały usunięte i przestały być przetwarzane, jeżeli nie są one już niezbędne do celów, w których były zbierane lub w inny sposób przetwarzane, a osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę lub wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych jej dotyczących lub też przetwarzanie jej danych osobowych nie jest z innego powodu zgodne z RORO. Rozporządzenie wprowadza jednak pewne wyjątki od tej zasady.

Nowe obowiązki administratorów

Zgodnie z wymogami RODO, administratorzy danych osobowych będą zobowiązani do wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie danych odbywało się zgodnie z postanowieniami RODO, a administrator był w stanie to wykazać. Przetwarzanie będzie musiało zapewnić osobie fizycznej prawidłową i niezakłóconą realizację jej praw, przyznanych na mocy RODO. Administratorzy zobowiązani są również w razie potrzeby poddawać te środki przeglądom oraz uaktualnianiu [art. 23 ust. 1 RODO].

Ochrona danych osobowych będzie musiała zostać uwzględniona przez administratora już w fazie projektowania (tzw. privacy by design), co oznacza, że administrator będzie zobowiązany do wdrażania i utrzymywania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zaprojektowanych w celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych, zarówno przy określaniu sposobów przetwarzania, jak i w czasie samego przetwarzania [art. 25 ust. 1 RODO]. Dodatkowo, administratorzy będą zobowiązani do wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby domyślnie przetwarzane były wyłącznie te dane osobowe, które są niezbędne dla osiągnięcia każdego konkretnego celu przetwarzania (privacy by default”) [art. 25 ust. 2 RODO].
Wymusi to na administratorach całkowitą aktualizację istniejących polityk bezpieczeństwa danych osobowych oraz obowiązujących w tym zakresie rozwiązań organizacyjnych, technicznych i proceduralnych.

Nowością będzie również zastąpienie obowiązku rejestracji zbiorów danych osobowych rejestrowaniem czynności przetwarzania.
Na mocy RODO administrator oraz – gdy ma to zastosowanie – przedstawiciel administratora będzie zobligowany do prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych, za które odpowiada.

W rejestrze tym zamieszcza się wszystkie następujące informacje [art. 30 RODO]:

 • imię i nazwisko lub nazwę oraz dane kontaktowe administratora oraz wszelkich współadministratorów, a także gdy ma to zastosowanie – przedstawiciela administratora oraz inspektora ochrony danych;
 • cele przetwarzania;
 • opis kategorii osób, których dane dotyczą, oraz kategorii danych osobowych;
 • kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w tym odbiorców w państwach trzecich lub w organizacjach międzynarodowych;
 • gdy ma to zastosowanie, przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, w tym nazwa tego państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, a w przypadku przekazań, o których mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi, dokumentacja odpowiednich zabezpieczeń;
 • jeżeli jest to możliwe, planowane terminy usunięcia poszczególnych kategorii danych;
 • jeżeli jest to możliwe, ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa stosowanych przez administratora.

RODO stanowi jednak, że obowiązek prowadzenia rejestru czynności nie będzie miał zastosowania do przedsiębiorcy lub podmiotu zatrudniającego mniej niż 250 osób, chyba że przetwarzanie, którego dokonują, może powodować ryzyko naruszenia praw lub wolności osób, których dane dotyczą, nie ma charakteru sporadycznego lub obejmuje szczególne kategorie danych osobowych (tzw. dane wrażliwe).

Wreszcie, uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, administrator i podmiot przetwarzający wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku [art. 32 ust. 1 RODO].

Surowe kary

Obowiązek dostosowania procedur oraz środków technicznych i organizacyjnych do postanowień RODO jest o tyle kluczowy, że za złamania postanowień RODO administratorom będą groziły surowe kary.
RODO przewiduje w tym zakresie karę administracyjną za jedną grupę naruszeń do € 10 000 000, a w przypadku przedsiębiorców do 2% jego całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego, bądź w ramach drugiej grupy naruszeń do € 20 000 000, a w przypadku przedsiębiorców w ramach grup naruszeń do 4 % całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego (przy czym w obu przypadkach zastosowanie ma kwota wyższa).
Poza tym GDPR reguluje prawo do dochodzenia odszkodowania od administratora lub podmiotu przetwarzającego za szkodę majątkową lub niemajątkową w wyniku naruszenia postanowień RODO.

Te i inne zmiany i nowości sprawiają, że dla skutecznego dostosowania się do regulacji RODO przedsiębiorcy powinni jak najszybciej podjąć kroki zmierzające do ich weryfikacji i wdrożenia. Zapraszam do kontaktu i skorzystania z` pomocy GLC w zakresie dostosowania Państwa biznesu do obowiązków wynikających z RODO i zyskanie pełnego bezpieczeństwa.

Odpis pisma procesowego zawierający rozszerzenie powództwa nie podlega bezpośredniemu doręczeniu między profesjonalnymi pełnomocnikami

Sąd Najwyższy dnia 21 stycznia 2016 r. podjął uchwałę, w której stwierdził, że odpis pisma procesowego zawierający rozszerzenie powództwa nie podlega doręczeniu bezpośredniemu na podstawie art. 132 § 1 KPC. Pismo to składać należy z odpisem dla strony przeciwnej do sądu i podlega ono doręczeniu przez sąd. Strona nie może jednak ponieść ujemnych konsekwencji naruszenia powołanego przepisu, jeśli jej przeciwnik ma możliwość zapoznania się z odpisem pisma.

W rezultacie ilościowej lub jakościowej zmiany powództwa następuje wprowadzenie do procesu – obok istniejącego już roszczenia – roszczenia dalszego, które w ogóle lub w pewnym zakresie nie było dotąd przedmiotem sporu. Pismo procesowe zawierające nowe żądanie jest więc w istocie pozwem, a kontrola sądu ma zakres szerszy niż w przypadku innych pism procesowych.
Skutki, jakie ustawa wiąże z doręczeniem pozwu (192 KPC), rozpoczynają się z chwilą doręczenia pozwanemu pisma zawierającego zmianę i odpowiadającego wymaganiom pozwu (193 § 3 in fine KPC). Przepis ten chroni pozwanego przed koniecznością podjęcia obrony, jeżeli pismo nie spełnia wymagań pozwu. Doręczenie pisma następuje zatem po dokonaniu kontroli formalnej przez sąd.

Doręczenie pisma bezpośrednio powodowałoby sytuację, w której pozwany nie wiedziałby, czy pismo wywarło skutek zawisłości sporu i czy jest potrzeba zajęcia merytorycznego stanowiska w sprawie oraz podjęcia czynności procesowych.

Uzupełnienie braków formalnych może ponadto rozciągnąć się w czasie, a w razie zwrotu pozwu pozwany może ponieść koszty czynności związanych z podjęciem obrony bez możliwości ich zwrotu.
Na kanwie zagadnienia prawnego analizowanego przez SN orzekał SA w Poznaniu. Wyrokiem z dnia 12 października 2017 r. oddalił apelację pozwanego, uznając, że choć doręczenie pisma powoda nastąpiło nie w pełni prawidłowo – pismo procesowe pełnomocnika powoda zostało bowiem doręczone bezpośrednio pełnomocnikowi pozwanego, jak również jednocześnie przesłał on egzemplarz pisma do sądu wraz z potwierdzeniem doręczenia jego odpisu pełnomocnikowi pozwanego i dołączył odpis pisma dla pozwanego, to jednak okoliczność ta, stanowiąca uchybienie proceduralne, nie wpłynęła na zmianę wyroku.
Pełnomocnik pozwanego w omawianym stanie faktycznym nie podjął próby udowodnienia, że wadliwe doręczenie pisma uniemożliwiło mu podjęcie obrony przed stanowiskiem powoda, co wydaje się jednak co do zasady możliwe do przeprowadzenia.

Jeżeli potrzebujesz profesjonalnej obsługi prawnej w zakresie reprezentowania i występowania w Twoim imieniu przed sądami i organami administracji, skontaktuj się z Kancelarią.

Źródła:

Kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1822 ze zm.)
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 21 stycznia 2016 r., sygn. akt: III CZP 95/15, Lex nr 1966365
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 12 października 2017 r., sygn. akt: I ACa 397/17, Lex nr 2396211 

Opłata recyklingowa

Z dniem 1 stycznia 2018 r. w polskich realiach gospodarczych pojawiła się nowa danina publiczna – opłata recyklingowa.

Wprowadzenie opłaty recyklingowej jest związane z wymogami przepisów prawa unijnego. Polski system prawny musi być dostosowany do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/720 z 29 kwietnia 2015 r. zmieniającej dyrektywę 94/62/WE w odniesieniu do zmniejszenia zużycia lekkich plastikowych toreb na zakupy.

Opłata dotyczy wydawania lekkich, wykonanych z tworzywa sztucznego, toreb na zakupy. Opłata recyklingowa ma się odnosić do oferowanych w jednostkach handlu detalicznego bądź hurtowego toreb z uchwytami albo bez, których grubość wynosi do 50 mikrometrów. Wymaga podkreślenia, iż oplata recyklingowa nie obejmie bardzo lekkich toreb (o grubości nieprzekraczającej 15 mikrometrów), wymaganych ze względów higienicznych czy też oferowanych jako podstawowe opakowanie dla żywności sprzedawanej luzem (gdy pomaga to w zapobieganiu marnowaniu żywności).

Zgodnie z opublikowanym w Dzienniku Ustaw rozporządzeniem opłata wynosi 0,20 zł za jedną torbę. Stawkę opłaty określa rozporządzenie Ministra Środowiska z 8 grudnia 2017 r. w sprawie stawki opłaty recyklingowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 2389).
Opłata recyklingowa stanowi dochód budżetu państwa i zgodnie z przepisami będzie musiała zostać przekazana przez prowadzącego jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, który ją pobiera, do 15 marca roku następującego po roku, w którym została pobrana. Oznacza to, że w przypadku pobierania od klientów opłaty recyklingowej w 2018 r. przedsiębiorca będzie miał obowiązek przekazać do 15 marca 2019 r. całość środków pochodzących z pobranej opłaty w okresie pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia 2018 r. Nie zostało jeszcze wskazane konto, na które będzie przekazywana pobrana opłata – zostanie ono określone w bieżącym roku.

Podatek VAT od pobranej opłaty powinien zostać wniesiony zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
Na stronie Ministerstwa Finansów pojawiła się już informacja, iż opłata recyklingowa, która jest elementem należności za dostawę lekkiej torby, jest wliczana do podstawy opodatkowania z tytułu tej dostawy opodatkowanej VAT ze stawką 23%.

Na uwagę zasługuje fakt, iż:

 • Prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego może ustalić dowolną cenę za lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego pod warunkiem, że w cenie tej zostanie uwzględniona opłata recyklingowa w wysokości 20 gr. Przykład: opłata przy kasie za lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego jest równa 50 gr, w tym 20 gr stanowi opłata recyklingowa (dochód budżetu państwa).
 • Prowadzący jednostkę handlową ma obowiązek pobrania opłaty recyklingowej od klienta nabywającego torbę. Jeżeli przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlową oferuje lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego bez pobierania od klientów opłaty recyklingowej podlega administracyjnej karze pieniężnej wynoszącej od 500 zł do 20000 zł.
 • Opłacie recyklingowej podlegają wyłącznie torby na zakupy z tworzywa sztucznego. Torby papierowe, czy np. torby w pełni biodegradowalne nie zawierające dodatków z tworzyw sztucznych (np. torby ze skrobi) nie podlegają opłacie recyklingowej. Należy jednak pamiętać, że takie torby nie mogą zawierać w swoim składzie tworzyw sztucznych.

Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółowymi aspektami związanymi z funkcjonowaniem opłaty recyklingowej i interpretacją nowych przepisów – eksperci GLC pozostają do Państwa dyspozycji.

Zmiany w prawie pracy na 2018 r.

W roku 2018 przedsiębiorców, pracodawców oraz pracowników czekają kolejne, liczne zmiany szeroko rozumianego prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Zwiększenie płacy minimalnej

Od 1 stycznia 2018 r. minimalne wynagrodzenie wynosi 2100 złotych brutto, czyli o 100 złotych więcej niż w roku poprzednim.
Jednocześnie, z początkiem roku wzrosła też minimalna stawka godzinowa dla osób świadczących usługi na podstawie umów cywilnoprawnych – z 13,00 złotych do 13,70 zł brutto.
Wzrost minimalnego wynagrodzenia rzutuje również na wzrost innych świadczeń, takich jak między innymi: odprawa przy zwolnieniu grupowym, dodatek za pracę w porze nocnej, czy podstawa wymiaru zasiłku chorobowego i macierzyńskiego.

Jeden przelew do ZUS

Od 1 stycznia 2018 r. przedsiębiorca opłaci wszystkie składki jednym przelewem na swój indywidualny numer rachunku składkowego. Zamiast trzech albo czterech przelewów miesięcznie, wystarczy tylko jeden przelew łącznie na:

 • ubezpieczenia społeczne,
 • ubezpieczenie zdrowotne,
 • Fundusz Pracy,
 • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • Fundusz Emerytur Pomostowych.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych podzieli wpłatę proporcjonalnie na wszystkie ubezpieczenia i fundusze. Zrobi to na podstawie  ostatniej deklaracji rozliczeniowej.

Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców

Z dniem 1 stycznia 2018 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące dostępu cudzoziemców z państw spoza Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego do polskiego rynku pracy. Zmiany dotyczą głównie pracy krótkoterminowej i sezonowej.
Oświadczenia  o powierzeniu pracy cudzoziemcowi będą rejestrowane tylko w przypadku prac nie-sezonowych (do 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy) wykonywanych przez obywateli:

 • Republiki Armenii,
 • Republiki Białorusi,
 • Republiki Gruzji,
 • Republiki Mołdowy,
 • Federacji Rosyjskiej,
 • Ukrainy.

W dalszym ciągu będzie istniała możliwość ubiegania się o wydanie zezwolenia na pracę sezonową (do 9 miesięcy w roku kalendarzowym) dla obywateli wszystkich pozostałych państw trzecich.

Zakaz handlu w niedzielę

Stopniowe wygaszanie handlu w niedziele rozpocznie się od 1 marca 2018 r. Sklepy otwarte będą w dwie niedziele w miesiącu – pierwszą oraz ostatnią. Począwszy od 2019 r. handel będzie się odbywał wyłącznie w ostatnią niedziele miesiąca, a od 2020 r. zakaz obejmie wszystkie niedziele, wyłączając te występujące przed świętami. Ustawa reguluje jednakże wiele wyjątków od zakazu, otwarte będą między innymi stacje paliw, piekarnie, cukiernie, a także punkty obsługujące podróżnych – dworce autobusowe oraz kolejowe. Otwarte będą również sklepy, w których obsługę będzie prowadził sam właściciel. Ustawa przewiduje karę grzywny za złamanie zakaz handlu w niedzielę, która wynosić będzie od 1 000 zł do 100 000 zł. Karaniem ma zająć się Państwowa Inspekcja Pracy.

Elektroniczne zwolnienia lekarskie

Od 1 stycznia 2016 r. lekarze mogą wystawiać elektroniczne zwolnienia lekarskie (e-ZLA). Zwolnienia papierowe (ZUS ZLA) mogą być wystawiane jedynie do końca czerwca 2018 r. Począwszy od  1 lipca 2018 r., lekarze będą mogli wystawiać wyłącznie zwolnienia elektronicznie.  Wystawianie e-ZLA jest również możliwe przez urządzenia mobilne, znajdzie to zastosowanie podczas wizyty domowej. Pracodawca posiadający profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE), otrzyma wiadomość o wystawieniu e-ZLA oraz samo zwolnienie. Rozwiązanie jest korzystne zarówno dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę jak i dla osób prowadzących działalność gospodarczą (brak obowiązku dostarczenia zwolnienia pracodawcy lub ZUS). Pacjent otrzymujący e-ZLA nie jest związany terminem 7 dni na dostarczenie zwolnienia, nie zachodzi więc ryzyko obniżenia zasiłku chorobowego z powodu niedotrzymania terminu.

Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółowymi informacjami na temat zmian w prawie pracy – eksperci GLC pozostają do Państwa dyspozycji.

Priorytety kontroli resortu finansów w 2018 r.

Od dnia 9 stycznia 2018 r. Ministrem Finansów jest Teresa Czerwińska. Zmiana na stanowisku szefa resortu nie oznacza zmiany podejścia i stanowiska organów podatkowych w zakresie kontroli podatkowych, a w szczególności na zmianę planów przyjętych na rok 2018. W 2017 roku głównym cele działań organów skarbowych było uszczelnienie systemu podatkowego, m.in. poprzez walkę z karuzelami VATowskimi, mafiami paliwowymi.

Piotr Walczak, podsekretarz stanu w ministerstwie finansów, zastępca szefa KAS udzielił wywiadu Polskiej Agencji Prasowej (PAP), gdzie wskazał jakie priorytety kontroli resort finansów wybrał na 2018 rok w celu dalszego uszczelnienia systemu podatkowego.

W 2018 roku organy podatkowe przyjęły, iż skupią się na kontroli dużych podmiotów, czyli tam, gdzie są potencjalnie największe uszczuplenia. Co oznacza spadek kontroli mikroprzedsiębiorców i małych firm, a tym samym powinno przełożyć się na względny spokój wśród tych podmiotów i pozwolić im skupić się na prowadzeniu działalności.

Natomiast kontrola będzie obejmowała oprócz podatku VAT i akcyzowego, także podatek CIT. W przypadku podatków dochodowych kontrole obejmą stosowanie agresywnej optymalizacji podatkowej i cen transferowych.
W obu przypadkach wykorzystywane są różnego rodzaju instrumenty finansowe odnoszące się do systemów podatkowych kilku państw, a także wykorzystujące krajowe rozwiązania prawne. Dlatego szczególną uwagę należy zwrócić na sporządzenie stosownej dokumentacji cen transferowych, o których mowa w art. 9a updop, przez podmioty zawierające transakcje z podmiotami powiązanymi. Szczególnie że coraz częściej podmioty dokonują różnego rodzaju transakcji w ramach podmiotów powiązanych zlokalizowanych na terytorium Polski.

W obszarze zainteresowania kontroli celno–skarbowych będą też gry hazardowe oraz obrót towarowy z zagranicą.
W 2017 r. kontrolowane były branże z sektora paliw, handlu elektroniką, handlu metalami szlachetnymi oraz olejem rzepakowym. W obecnej chwili resort finansów hierarchizuje branże, które będzie chciał szczególnie bacznie analizować pod kątem uszczupleń należności publiczno-prawnych. Tym samym w najbliższym czasie dowiemy się jakie branże powinny mieć się szczególnie na baczności.

Zmiany w podatku od towarów i usług w 2018 r.

Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług obejmują szereg nowych rozwiązań oraz zmiany stawek podatku VAT niektórych towarów i usług. Wiele z nich jest uzasadniana potrzebą uszczelnienia systemu podatkowego, mają ograniczyć nadużycia podatkowe, zapobiec powstawaniu karuzel podatkowych oraz zwiększyć pewność obrotu gospodarczego.

Stawki VAT

Dotychczas przyjęto nowelizację obejmującą wprowadzenie 23 procentowej stawki (zamiast, jak dotąd 8 procentowej) na niektóre wyroby medyczne i antykoncepcyjne, m. in. sprzęt medyczny, sprzęt pomocniczy, urządzenia, które nie są przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego przez osoby niepełnosprawne lub nie są przeznaczone do łagodzenia skutków lub leczenia niepełnosprawności, towary używane do celów antykoncepcyjnych i higieny osobistej. Co ciekawe zmiany nie obejmą soczewek kontaktowych i okularowych oraz smoczków dla niemowląt. Zmiany spowodowane są bezpośrednio treścią wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-678/13, zgodnie z którym brak jest możliwości zastosowania przez Polskę obniżonej stawki podatku od wartości dodanej do dostaw niektórych towarów związanych z ochroną zdrowia wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, rządowy projekt został uchwalony przez Sejm w dniu 14 grudnia 2017 r. i obecnie czeka na podpisanie przez Prezydenta.

29 listopada bieżącego roku do Sejmu trafił również poselski projekt zmiany ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług obejmujący zmianę stawki na artykuły żywnościowe i owoce. Na wszystkie artykuły objęte dotąd stawką 8 i 23 procent miałaby obowiązywać stawka w wysokości 5 procent. Zmiana ta w praktyce będzie miała na celu uproszczenie systemu podatkowego i znacząco ułatwi prowadzenie działalności przedsiębiorcom  działającym w branży spożywczej. Często podkreśla się również istotne społeczne znaczenie wprowadzanej zmiany jako, że bez wątpienia wpłynie ona na ostateczną cenę wielu produktów.

Split payment

W ramach uszczelniania systemu VAT nowelizacja obejmuje również mechanizm podzielonej płatności (split payment) o którego wyborze decyduje nabywca towaru lub usługi w momencie płatności, a więc przyjętym rozwiązaniem jest model dobrowolny. Uchwalone zmiany wejdą w życie z dniem 1 lipca 2018 r.   Mechanizm będzie obowiązywał wyłącznie pomiędzy podatnikami VAT i jest metodą rozliczeń opartą na odrębnym rachunku bankowym sprzedawcy (nazywanym rachunkiem VAT), w znacznym uproszczeniu kwota netto zostanie przekazana na rachunek rozliczeniowy dostawcy, a kwota podatku na odrębny rachunek VAT. W ramach zachęty do korzystania z tego rozwiązania ustawodawca przewidział szereg korzyści dla przedsiębiorców korzystających ze split payment, m. in. zwolnienie z odpowiedzialności solidarnej czy przyśpieszony zwrot podatku VAT.

Warto jednak zaznaczyć, że mechanizm ten wiąże się ze zmniejszeniem płynności finansowej przedsiębiorców, ponieważ zostaną oni pozbawieni możliwości swobodnego dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku VAT, a sam odrębny rachunek (automatycznie zakładany przez bank lub SKOK u którego przedsiębiorca prowadzi rachunek rozliczeniowy dla celów gospodarczych) podlega nadzorowi administracji podatkowej.

Rejestr podatników VAT

Projektowane zmiany prawdopodobnie obejmą również utworzenie wykazu podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni, który obejmował będzie dane identyfikacyjne takie jak numer identyfikacji podatkowej (NIP), adres prowadzenia działalności, nazwę oraz numery rachunków rozliczeniowych podatnika lub imiennych rachunków podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej. Organem odpowiedzialnym za prowadzenie rejestru będzie szef Krajowej Administracji Skarbowej. Dzięki takiemu rozwiązaniu przedsiębiorcy zyskają możliwość weryfikacji informacji o swoich kontrahentach. Szczegółowy zakres zmian zawarty jest w projekcie ustawy  o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z dnia 20 września 2017 r.

Powyższy artykuł, ze względu na obszerny i wieloaspektowy charakter nowelizacji, należy traktować jako skrótowy zarys ważniejszych wprowadzonych i postulowanych zmian – szczegółowych informacji i porad dotyczących zastosowania przepisów w praktyce udzieli Państwu nasz dział prawno-podatkowy.

Copyright GLC

Strategia, realizacja, wsparcie Tomczak | Stanisławski