+48 32 479 10 50

Uproszczone sprawozdanie finansowe

Uprośćmy sprawozdanie  finansowe! Zaoszczędzimy czas!

Ułatwimy sobie prowadzenie biznesu!
Uproszczenie? Tak. Lecz nie dla każdego.

Ustawa o rachunkowości dała na możliwość dokonania uproszczenia sprawozdania finansowego. Wprowadziła pojęcie małej jednostki.

Pojęcie to, uwzględniając formę prowadzenia działalności gospodarczej, obejmuje następujące grupy jednostek:

– osoby fizyczne i spółki osób fizycznych (partnerskie, cywilne, jawne i);

– spółki handlowe osobowe (jawne, komandytowe i komandytowo-akcyjne), w których przynajmniej jeden ze wspólników nie jest osobą fizyczną;

– spółki kapitałowe (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne), w tym również w organizacji;

– inne osoby prawne oraz oddziały przedsiębiorców zagranicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Wyżej wymienione jednostki są jednostkami małymi jeżeli spełniają jednocześnie dwa warunki. Po pierwsze, jeżeli jednostki te w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe (np. rok 2014)  oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy (w takim razie w roku 2013), a w przypadku jednostek rozpoczynających działalność albo prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób określony u.o.r. – w roku obrotowym, w którym rozpoczęły działalność albo prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób określony u.o.r., nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości:
a)17 000.000 zł – w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,
b) 34 000.000 zł – w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,
c) 50 osób – w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty,

Drugi warunek, od którego zależy uznanie danej jednostki za małą, to podjęcie przez organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe decyzji w sprawie sporządzania tego sprawozdania w sposób uproszczony, ewentualnie decyzji o odstąpieniu od sporządzania sprawozdania finansowego z działalności.

Osoba fizyczna, spółka cywilna lub handlowa, inna osoba prawna lub oddział przedsiębiorcy zagranicznego są bowiem jednostkami małymi, jeżeli uprawniony do zatwierdzenia sprawozdania finansowego organ (przedsiębiorąca, właściciele) podejmie decyzję o sporządzaniu sprawozdania finansowego z zastosowaniem przepisów:

Jeżeli więc jednostka gospodarcza spełnia pierwsze kryterium liczbowe to tylko od właścicieli zależy, czy skorzystają z przysługującego im prawa do zastosowania uproszczenia.

Co można zyskać:

  • możemy sporządzić uproszczony bilans – znacznie uboższego w informacje od „klasycznego” bilansu),
  • powyższe dotyczy także uproszczonego rachunku zysku i strat,
  • informacja dodatkowa została potraktowana marginalnie,
  • można odstąpić od sporządzenia zestawienia zmian w kapitałach własnych,
  • można odstąpić od sporządzenia zmian w przepływach pieniężnych,
  • niewątpliwą zaletą jest też możliwość odstąpienia od sporządzenia sprawozdania z działalności podmiotu.

Reasumując, po pierwsze przedsiębiorca zaoszczędzi czas, a po drugie najważniejsze nie jest zmuszony do ujawnienia wielu informacji handlowych o prowadzony przez siebie biznesie.
Oznacza to, przykładowo, iż jednostką małą w rozumieniu przepisów u.o.r. będzie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która w danym roku obrotowym i roku go poprzedzającym nie przekroczyła dwóch z trzech wielkości wymienionych

Jakie elementy składają się na sprawozdanie finansowe jednostki małej

Sprawozdanie finansowe każdej jednostki małej musi obejmować przynajmniej trzy elementy, a mianowicie:

  • bilans,
  • rachunek zysków i strat oraz
  • informację dodatkową

Wzór bilansu i rachunku zysków i strat znajduje się w załączniku nr 1 do ustawy o rachunkowości. Sporządzenie tych elementów sprawozdania może budzić pewne wątpliwości, dlatego poniżej przedstawiam wyjaśnienia.

Wskazówki praktyczne dotyczące sporządzenia uproszczonego bilansu

Uproszczenia w bilansie – w przypadku jednostki małej – dotyczą prezentacji aktywów trwałych i obrotowych oraz zobowiązań i rezerw na zobowiązania i polegają albo całkowitym pominięciu niektórych pozycji sprawozdawczych. Istotną rolę odgrywają zawarte w bilansie sformułowania „w tym”, sprawiające, iż suma pozycji wyodrębnianych (zarówno na poziomie liczb rzymskich, jak i liter) będzie przeważnie mniejsza niż wielkość pozycji sprawozdawczej, do której dane uszczegółowienie się odnosi. Warto też zauważyć, iż w uproszczonym bilansie nie występują pozycje wynikające z transakcji z jednostkami powiązanymi (np. należności od jednostek powiązanych, zobowiązania wobec jednostek powiązanych).

Wskazówki praktyczne dotyczące sporządzenia uproszczonego rachunku zysków i strat

 Uproszczenia w sporządzaniu rachunku zysków i strat dotyczą zarówno prezentacji przychodów i kosztów związanych z działalnością operacyjną (podstawową i pozostałą), jak i działalnością finansową jednostki. W zakresie działalności operacyjnej jednostka mała prezentuje łącznie przychody netto ze sprzedaży, nie wyodrębniając ani przychodów uzyskanych ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług), ani przychodów uzyskanych ze sprzedaży towarów i materiałów. W konsekwencji, sporządzając rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym, koszty podstawowej działalności operacyjnej dotyczące sprzedanych produktów, towarów i materiałów, prezentowane są tylko w kwocie zbiorczej. Zdecydowanie więcej uproszczeń występuje w zakresie prezentacji kosztów podstawowej działalności operacyjnej w wariancie porównawczym rachunku zysków i strat przewidzianym dla korzystających z uproszczeń jednostek małych. W tym przypadku koszty podatków i opłat, tzw. pozostałe koszty rodzajowe oraz wartość sprzedanych towarów i materiałów prezentuje się łącznie w jednej pozycji sprawozdawczej B.VI Pozostałe koszty.

W uproszczonym rachunku zysków i strat – zarówno w wariancie kalkulacyjnym, jak i porównawczym – przychody i koszty związane z pozostałą działalnością operacyjną (w tym ze zdarzeniami losowymi) prezentuje się łącznie, wyodrębniając jedynie kwoty przychodów/kosztów dotyczące aktualizacji wartości aktywów niefinansowych. Uproszczenia w zakresie prezentacji przychodów i kosztów dotyczących działalności finansowej polegają wyłącznie na niewyodrębnianiu pozycji innych przychodów/kosztów finansowych. To relatywnie niewielkie uproszczenie sprawia, że suma wyodrębnianych w tej części rachunku zysków i strat przychodów finansowych i kosztów finansowych będzie niższa niż łączna wartość, odpowiednio, przychodów i kosztów finansowych. Wzór uproszczonego rachunku zysków i strat przewiduje wykazywanie, w odrębnych pozycjach sprawozdawczych, dotyczących jednostek powiązanych wartości odsetek, zysków i strat z tytułu rozchodu aktywów finansowych oraz przychodów z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale. Ustawodawca zrezygnował natomiast z wyodrębniania w uproszczonym rachunku zysków i strat przychodów netto ze sprzedaży otrzymanych od jednostek powiązanych.

Warto zwrócić uwagę na jeszcze trzy kwestie dotyczące prezentacji danych liczbowych w bilansie i rachunku zysków i strat. Po pierwsze, kwoty należnych wpłat na kapitał (fundusz) podstawowy i wartość udziałów (akcji) własnych jednostka powinna prezentować w aktywach bilansu, odpowiednio, w pozycji C. i D., a nie – jak dotychczas – w pasywach, w kapitale (funduszu) własnym w pozycji A. Po drugie, w wyniku włączenia skutków zdarzeń losowych do zakresu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych nie prezentuje się wyniku zdarzeń nadzwyczajnych. Po trzecie, w przypadku sporządzania porównawczego rachunku zysków i strat ustawodawca wymaga wyodrębnienia – w ramach kosztów ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń – kosztów ubezpieczeń i innych świadczeń emerytalnych. Zmiany te, aczkolwiek ważne, nie są jednak specyficzne dla jednostek małych.

Informacja dodatkowa i wstęp do sprawozdania finansowego

Zakres informacji dodatkowej oraz zakres wstępu do sprawozdania finansowego dla jednostek małych sporządzających uproszczoną informację dodatkową określa załącznik nr 5. W załączniku zamieszczono znacznie uboższy zakres informacji niż informacji dodatkowej sporządzonej na zasadach ogólnych.

Podsumowując

Jednostki małe ustawowo zobligowane do sporządzania zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym, rachunku przepływów pieniężnych i sprawozdania z działalności, mogą – decyzją kierownika jednostki – odstąpić od ich sporządzania. Ważne jest także, że mogą również, respektując zasadę istotności, skorzystać z uproszczeń dotyczących kwalifikacji umów leasingu, ustalania podatku odroczonego, czy wyceny instrumentów finansowych.

Business opportunities in Poland

Poland has emerged as one of the fastest growing economies among the former Eastern Bloc countries in Central Europe. Since joining the European Union in 2004, many reforms were implemented to boost the economy in order to make Poland relevant on the international scene. It is one of the Polish government’s goals to make the country more appealing to foreign investment as it provides a great opportunity for growth.

The global financial crisis had a tremendous effect on countries all over the world, many of them failing to avoid recession. Every member of the European Union has suffered from the crisis except for one country. The stability of Polish economy and adjustment to the economic situation resulted in Poland avoiding the recession and increasing its GDP in 2009. An achievement like that made Poland the largest economy in Central and Eastern Europe. Moreover, Poland’s economy is sixth in Europe and has great potential to grow, as evidenced by the country’s economic boom.

To make it more clear for potential investors, we have made a list consisting of the three most important reasons underlining why Poland is the perfect place for companies seeking expansion:

Location

Poland is located in the heart of Europe, in the intersection of all major trade routes, providing a great connection to the other countries in the European Union. One of Poland’s main investments is to improve its infrastructure. After the Euro 2012 football tournament, many roads were built and some of those projects are being expanded to provide better links to other cities. The Ministry of Infrastructure and Development has stated that it is focusing on expanding the road network. From the years 2007 to 2013 the budget for new roads was around 16 billion euros, resulting in over 1413 kilometers of roads being built. However, there are still more funds available and it is expected that from 2014 to 2023, an additional 22 billion will be spent. Improving infrastructure is a major step forward as more roads will decrease transit time and will make it easier to reach out to major cities in Poland or to neighboring countries.

People

Infrastructure makes it possible for businesses to take advantage of a huge consumer base. Poland’s population of 38 million makes for a great consumer market. In a 1000 km radium, companies can reach up to 250 million consumers in other countries belonging to the European Union. A great consumer base is not the only thing that Poland has to offer. With 44 universities in the country, offering high standards of education, Polish students account for 10% of students in the entire European Union. In the latest OECD education ranking, Poland placed 5th in Europe and 11th in the world. Graduates of Polish universities are equipped with all the necessary skills to be competitive in today’s market. English is a mandatory language at school and many employees are bilingual. The Polish society is known for its high standard of work ethic, as people believe that hard work results in success. It is fair to say that Polish employees are one of the hardest working in the world.

Special Economic Zone (SEZ)

These zones are made to encourage companies to expand in the area where they are built through differences in laws that are in force there. Today, there are fourteen special economic zones in effect until December 31st, 2026. Moreover, this year the government has increased the limitation of zones to 25 k ha. Companies residing in those areas do not have to pay corporate income taxes and are offered other public benefits, which help to save money. The biggest save, however, is made on salaries as it is no secret that it will take a while for the salaries in Poland to match that of other countries in Western Europe.

These three reasons outline Poland’s attractiveness to foreign investors. Behind each one there are more opportunities hidden that are only waiting to be explored. Poland has been undergoing many changes to follow its path to success. As a Polish company, we feel responsible to encourage other businesses to come to Poland. We do believe in the potential that this country has to offer, therefore we have done a series of posts dedicated, in our opinion, to the most attractive cities in Poland. We recognize that each place is unique, thus it is important to point out the strengths of each city to present comprehensive information about the various business opportunities.

Tekst: Mariusz Jarosz

Usługi doradztwa podatkowego

Korzyści wykorzystania usług doradztwa podatkowego, czyli co doradcy podatkowi wnoszą do firmy.

Rynek w Polsce z roku na rok jest coraz bardziej konkurencyjny. W rezultacie został zaobserwowany wzrost wymagań dla właścicieli firm. To w ich rękach jest kontrolowanie różnych czynników mających wpływ na przedsiębiorstwo, a sam sposób zarządzania firmą został przekształcony przez zmieniające się trendy w przemyśle oraz wzrost wymagań klientów. Proces prowadzenia firmy jest skomplikowany ze względu na szybko zmieniające się warunki, które wymagają natychmiastowego przystosowania się do zmian na rynku. Wdrożenie usługi doradztwa podatkowego pozwala firmie na płynne działanie przy braku potrzeby skupienia się dodatkowo na problemach związanych z podatkami.

Rolą doradcy podatkowego jest minimalizowanie ograniczeń powodowanych przez podatki, które są integralną częścią prowadzenia biznesu. Polskie prawo podatkowe jest znane z ilości i zmienności przepisów powodując, że doradztwo podatkowe musi być nieodłączną częścią każdej firmy nastawionej na rozwój, nie tylko na przetrwanie.

Doradztwo podatkowe to szereg profitów dla podmiotów korzystających z tego typu usług. Naszą rolą, rolą doradców podatkowych, jest pomoc w rozwinięciu firmy przy pomocy rozmaitych narzędzi, a nasze cele to głównie wzrost wyniku finansowego Twojej przedsiębiorstwa, minimalizowanie ryzyka związanego z prawem i podatkami oraz redukcja kosztów. Wiedza i doświadczenie doradców podatkowych GRUPY Leader  pozwalają na udzielenie profesjonalnej i precyzyjnej porady prawnej i podatkowej.

Poniżej kilka przykładów, które ilustrują jak wdrożenie doradztwa podatkowego wpływa na produktywność biznesu.

Planowanie strategiczne – jak doradcy podatkowi pomagają zarządzać

Doświadczeni doradcy podatkowi pomagają przewidzieć zobowiązania podatkowe i obniżyć podatki zgodnie z obowiązującym prawem. Optymalizacja podatkowa jest ważna dla firm, gdyż dzięki zmianom własnościowym, prawnym i organizacyjnym może wpłynąć na wielkość środków pozostających w firmie lub trafiających do właścicieli biznesu. Doradcy podatkowi przewidują tym samym zobowiązania podatkowe w celu dokładnego dopasowania rozwiązań optymalizacyjnych. W praktyce możemy wskazać najkorzystniejsze procesy przekształceń przedsiębiorstw biorąc pod uwagę rozwiązania takie jak podział spółek, fuzje czy przejęcia podmiotów gospodarczych

Doradcy podatkowi a ograniczanie ryzyka

Minimalizujemy ryzyko nieprawidłowości podatkowych. Naszą rolą jest upewnienie się, co do bezbłędności dokumentacji i poprawności w kwestiach rozliczeń podatkowych. Pomagamy wprowadzać różnorodne rozwiązania organizacyjne lub samodzielnie zajmujemy się rozliczeniami podatkowymi.

Profesjonalizm działań doradców podatkowych

Doradcy podatkowi GRUPY Leader realizują motto ułatwienia życia biznesowego przy pomocy profesjonalnego wsparcia. Poznamy i zrozumiemy Twoje potrzeby, gdzie to naszą rolą jest dostosowanie się  właśnie do nich. Każdy z naszych klientów jest wyjątkowi i wierzymy w to, że każda sprawa powinna być traktowana indywidualnie. Nasze doświadczenie w doradztwie podatkowym pełni ważną rolę we wdrażaniu najlepszych rozwiązań dla wszelakiego biznesu. Każda nowa, specjalistyczna porada i przygotowanie złożonej dokumentacji utrwalają nas w przekonaniu, że  także kwestie podatkowe nowych klientów będą właściwie  rozwiązane i będą znajdować się w dobrych rękach.

Skuteczne rozwiązania problemów przez doradców podatkowych

Przygotowujemy skuteczną strategię do postępowania skarbowego i podatkowego. Nasza porada prawna opiera się o realia biznesowe działalności gospodarczej przedsiębiorcy, a rozległa wiedza i doświadczenie w postępowaniu administracyjnym pozwala na przygotowanie odpowiednich dokumentów w kwestiach podatkowych czy celnych. Fachowo przygotowujemy skuteczne skargi, odwołania i wnioski także do Ministerstwa Finansów. Naszą rolą jest reprezentowanie Ciebie oraz Twojej firmy w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym. W przypadku kontroli skarbowej, podatkowej lub postępowania podatkowego reprezentujemy firmę w charakterze pełnomocnika. Ponadto w trakcie przesłuchań podatnika i jego pracowników aktywnie doradzamy naszym Klientom pełniąc rolę konsultanta podczas prowadzonego postępowania.

Rozwój Twojego biznesu to nasz cel

W najlepszym interesie doradcy podatkowego jest walka i odpowiedzialność za prawa swojego klienta. Nasi doradcy podatkowi ciągle powiększają swoją wiedzę na temat aktualnych zagadnień i wyroków prawa podatkowego w celu zagwarantowania, że wszystkie podejmowane decyzje i działania są zgodne z aktualnie obowiązującymi regulacjami prawnymi wprowadzonymi przez Unię Europejską czy polski rząd. Reprezentujemy podmioty różnej wielkości i różnych branż i możemy reprezentować także Twoją firmę przed organami podatkowymi, jednocześnie uznając jako nadrzędne dobro Twoje prawa i Twój interes. Rolą doradcy podatkowego jest ułatwienie procesu prowadzenia firmy poprzez pozostawienie przedsiębiorcy możliwości koncentrowania się na innych aspektach prowadzenia biznesu.

Pozostaw kwestie podatkowe profesjonalistom. Jesteśmy do Twojej dyspozycji.

The benefits of using tax advisory services

Today’s market is extremely competitive. As a result, there has been an increase in demands from business owners to take control over the various factors that affect their companies.  The way business is being handled has been transformed by shifting trends in the industry as well as clients’ demands. Running a company is a complex task, due mostly to rapidly changing tastes, requiring immediate readjustment from business leaders.

The implementation of tax advisory services allows a company to run smoothly: taxes are found in every aspect of business and it is the tax office’s responsibility to minimize its limitations. The complexity of Polish tax law is rooted in its ever changing regulations, making tax advisory an inevitable part of every business.

Tax advisory is known to be very beneficial for your company, as it is our role to help you grow with the use of our different tools. The minds of our tax advisors are set on increasing your bottom line and reducing costs. Our knowledge and experience results in professional and precise legal advice for you and your business.

Here are different examples which illustrate how implementing tax advisory can help boost your company’s productivity:

Strategic planning

Our professional tax advisors can help with planning activities designed to predict and reduce tax liabilities. Tax optimization is important as it can result in lower taxes due to proprietary, legal and organizational changes in the company. Tax advisors can envision tax obligations to adequately customize tax solutions that will be more beneficial to your company.

Reducing the risk

We minimize the risk of tax irregularities as it is our role to make sure everything is accurate. We can point out the most beneficial solutions for tax purposes when it comes to the transformation processes of companies resulting from division of co-partnerships, merger or acquisition of entity. It is in our hands to take care of tax clearance and to impose miscellaneous organizational solutions.

Professionalism

Tax advisors reassure you that your business life can be made easier with professional support. We understand your needs as the business owner and it is our role to adjust to them. Each client is unique and we believe that each case should be treated individually. Our experience in tax advisory helps us to implement the best solutions for your business. Expert advice and preparation of complex documentation can leave you reassured that your tax issues are solved and in capable hands.

Effective solutions to tax problems

We are the ones that prepare effective strategies to fiscal problems and tax demeanour. Our advice is based on the business realities to provide financial security of operations and tax benefits. Our vast knowledge of administrative proceedings regarding tax issues and customs makes it easy to implement the right documentation. We expertly prepare complaints, appeals and motions to be sent to the Ministry of Finance. It is our role to be there to represent you in front of the court and to be your mandatary in the case of fiscal control. Moreover, in the case of a taxpayer’s hearing the role of a tax advisor is that of a consultant.

Our goal is to develop your business

It is in a tax advisor’s best interest to take responsibility and fight for their clients’ rights. Tax advisors are constantly increasing their knowledge on current tax law issues to be sure that all actions and decisions are up to date with ongoing government regulations in Poland. We are the ones that represent you in front of the tax authority all while taking into consideration your rights and interests. A tax advisor’s role is to help make your business life easier. It is in our hands to facilitate the role of running a business by making it possible for business owners to focus on the other important aspects of their companies.

Leave the tax issues to professionals. We are at your disposal.

Copyright GLC

Strategia, realizacja, wsparcie Tomczak | Stanisławski