+48 32 479 10 50

Jak obniżyć koszt kredytu we frankach szwajcarskich? Podpowiadamy rozwiązanie!

Jest szansa dla osób posiadających kredyty we frankach szwajcarskich na zmniejszenie obciążeń związanych z tym kredytem. W czasie, gdy politycy i przedstawiciele branży finansowej zastanawiają się nad globalnym rozwiązaniem problemu kredytobiorców, które ocali zyski banków i odciąży frankowiczów, ci ostatni mogą zacząć działać sami. W jaki sposób?

Osoby prywatne, które wzięły kredyt we frankach szwajcarskich, nie były w stanie oszacować skutków ekonomicznych umów kredytowych związanych z oceną ryzyka kursu walutowego. Taką tezę stawia dr Waldemar Gontarski (adiunkt w Wyższej Szkole Zarządzania i Prawa w Warszawie, ekspert sejmowy) komentując ubiegłoroczny wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu1. Zdaniem W. Gontarskiego, taka sytuacja otwiera możliwość zastosowania do umowy kredytu hipotecznego waloryzacji sądowej.

Konsekwencje przewalutowania kredytu

Orzeczenie europejskiego Trybunału Sprawiedliwości stwierdza, że konsumenci, którzy zaciągają kredyt w walucie obcej, muszą mieć możliwość oszacowania konsekwencji ekonomicznych wynikających z zastosowania przy spłacie kredytu kursu sprzedaży waluty obcej innego niż ten, który został zastosowany do obliczenia wysokości kredytu przy jego uruchomieniu (kurs kupna waluty obcej). Sąd krajowy może zastąpić nieuczciwy warunek umowny przepisem prawa krajowego, aby ustanowić równowagę między stronami umowy i zachować ważność umowy.

Ochrona praw konsumenckic

Trybunał odwołał się tutaj do dyrektywy w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich2. Stanowi ona, że nieuczciwe warunki w umowach zawieranych przez przedsiębiorców z konsumentami nie są dla tych ostatnich wiążące. Niemniej jednak, w przypadku warunków, które określają główny przedmiot umowy oraz relację ceny i wynagrodzenia do dostarczonych w zamian towarów lub usług, dyrektywa zezwala na zwolnienie tego rodzaju warunków umownych z oceny ich nieuczciwego charakteru prawem krajowym. Warunek jest taki, by wskazane zapisy umowne były wyrażone prostym i zrozumiałym językiem.

Innymi słowy, warunki umowy kredytowej muszą być na tyle zrozumiałe dla konsumenta, aby kredytobiorca mógł oszacować całkowity koszt zaciągniętego przez siebie kredytu. Tymczasem, jak wynika m.in. z Zaleceń Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego dotyczących kredytów w walutach obcych, ryzyko walutowe jest trudne do oszacowania nawet przez specjalistów. Natomiast Dyrektywa 93/13 w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich, która dotyczy omawianej problematyki, adresowana jest nie do specjalistów, lecz do konsumentów. Zdaniem dr. Gontarskiego oznacza to praktycznie całkowite przeniesienie ryzyka kursu walutowego na bank.

Brak regulacji w prawie polskim skutkuje waloryzacją sadową

W opinii eksperta w systemie polskim brakuje odpowiednich regulacji, które rozwiązywałyby bezpośrednio opisywany tutaj problem. Rozwiązaniem jest w szczególności dokonanie wykładni proeuropejskiej polskich przepisów, w tym zwłaszcza art. 3581 § 3 kodeksu cywilnego. Ekspert uważa, że konieczne jest w takiej sytuacji zastosowanie do umowy kredytu hipotecznego tzw. małej klauzuli rebus sic stantibus, czyli waloryzacji sądowej.

Sądowa waloryzacja świadczeń pieniężnych jest instytucją prawa cywilnego, która pozwala na sądową zmianę wysokości świadczenia w razie istotnej zmiany siły nabywczej pieniądza po powstaniu zobowiązania. Sąd władny jest w takim przypadku zmienić wysokość świadczenia lub zmienić sposób świadczenia (w szczególności wskazać inny termin czy miejsce).

Pozew o obniżenie kosztów kredytu we frankach?

Co to oznacza w praktyce? W mojej opinii posiadacze kredytów we frankach mogą się zwrócić do sądu o ustalenie prawidłowej wysokości zobowiązania wobec banku, uwzględniającej faktyczne koszty udzielenia kredytu przez bank. Ze względu na koszty takiego postępowania wart rozważenia jest pozew zbiorowy w tej sprawie.
Osoby bliżej zainteresowane tematem, w szczególności posiadające kredyty we frankach szwajcarski, które chciałyby dowiedzieć się więcej na temat takiego rozwiązania, zapraszamy do kontaktu z Działem Prawnym GRUPY Leader.

Przypisy:

 1. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie Árpád Kásler, Hajnalka Káslerné Rábai przeciwko OTP Jelzálogbank Zrt; C-26/13
 2. Dyrektywa Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich (Dz.U. L 95, s. 29)

Tekst: Radosław Paulewicz

Budżet przedsiębiorstwa. Dlaczego warto budżetować?

Zarząd przedsiębiorstwa, bez względu na jego rozmiar, strukturę organizacyjną czy branżę, podejmując bieżące decyzje, kształtuje przyszłą sytuację firmy. Dobre decyzje muszą opierać się m.in. na analizie aktualnej sytuacji rynkowej i finansowej przedsiębiorstwa, przewidywaniach dotyczących przyszłych przychodów i towarzyszących im kosztów oraz pełnej i właściwej alokacji dostępnych zasobów.

Funkcje budżetowania w przedsiębiorstwie

Narzędziem wspierającym podejmowanie decyzji jest budżet, któremu musi towarzyszyć analiza jego wykonania. W praktyce budżetowanie pełni w firmie kilka znaczących funkcji:

 • ułatwia lokowanie zasobów ponieważ uwidacznia różne warianty wyboru oraz ich wpływ na przedsiębiorstwo,
 • pozwala lepiej poznać szanse i zagrożenia planowanych zdarzeń gospodarczych w firmie
 • umożliwia kontrolę nad efektywnością działań poprzez dostarczaniu informacji o odchyleniach od prognoz,
 • ułatwia dokonywanie zmian w alokacji zasobów,
 • pozwala przewidzieć efekty działań poprzez skumulowanie cząstkowych prognoz w jeden, spójny dokument.

Co to jest budżet firmy?

Budżet przedsiębiorstwa jest zbiorem dokumentów obejmujących szereg informacji o sytuacji ekonomicznej i biznesowej przedsiębiorstwa. Pozwala opracowywać spójną dla całej organizacji strategię i kierunki rozwoju oraz konstruować rzetelne prognozy finansowe.

Budżet to wyrażony w liczbach plan na określony okres. Liczbowe przedstawienie planu narzuca pewnego rodzaju porządek, umożliwiając zorientowanie się jakie środki pieniężne i przez jakie jednostki organizacyjne będą wydatkowane, gdzie i jakie koszty będą ponoszone oraz jakie przychody będą uzyskiwane. Budżet łączy w ten sposób funkcje planowania i kontroli.

Cechy dobrego budżetu

Dodatkową cechą budżetu jest ukazanie równowagi ekonomicznej, której utrzymaniu ma być podporządkowana działalność firmy. W dobrze prowadzonej firmie proces planowania trwa nieustannie. W rezultacie zawsze istnieją wzorce działania i wzorce służące do oceny wykonania zadań.
Cechą dobrego budżetu jest również elastyczność, która pociąga za sobą wzajemne zmienności wielkości ekonomicznych.

Korzyści z budżetowania

Podstawowe korzyści wynikające z budżetowania obejmują:

 • dostarczanie informacji zarządczej,
 • optymalizacja kosztów,
 • ujawnienie rezerw w posiadanych zasobach i racjonalizacja ich rozdysponowania,
 • bieżące monitorowanie rozwoju,
 • ocena możliwości osiągnięcia założonych celów i rezultatów,
 • szybka diagnoza problemów (wąskich gardeł),
 • umożliwienie bieżącego monitorowania procesu rozwoju przedsiębiorstwa,
 • usprawnienie zarządzania,
 • motywowanie do osiągnięcia w określonym terminie założonego wyniku,
 • dyscyplinowanie w zakresie uzyskiwania przychodów i ponoszenia kosztów zgodnie z założonym planem,
 • ujawnienie rezerw czynników produkcji i umożliwienie ich rozdysponowania,
 • monitorowanie bieżącego przebiegu procesów produkcyjnych/usługowych,
 • śledzenie rzeczywistych przychodów i ponoszonych kosztów oraz możliwość porównywania ich z założeniami w tym zakresie,
 • bieżąca weryfikacja prawidłowości założeń budżetowych.

Wsparcie GRUPY Leader w zakresie budżetowania to m.in.:

 • Pomoc w wyborze metod budżetowania, planowania i prognozowania
 • Tworzenie kompleksowej metodologii budżetowania
 • Pomoc w definiowaniu kluczowych czynników sukcesu
 • Budowanie budżetów i analizowanie odchyleń
 • Projektowanie kart wyników, KPI’s i analizowanie wyników
 • Tworzenie prognoz, symulacji oraz modeli ekonomicznych

Usługi doradcze w zakresie budżetowania i planowania przedsięwzięć biznesowych – czytaj więcej http://grupaleader.pl/budzetowanie-planowanie/

Tekst: Mariusz Jarosz

Copyright GLC

Strategia, realizacja, wsparcie Tomczak | Stanisławski