+48 32 479 10 50

Ekspert fiskalny w todze chce bronić przed karą

Doradcy podatkowi zamierzają pomagać w sporach z ZUS i w sprawach karnoskarbowych.

Uważają, że w obu tych sferach to właśnie oni, jako znawcy podatków i rozliczeń z ZUS, są najlepszymi specjalistami – możemy przeczytać w dzienniku „Rzeczpospolita”.

Starania o możliwość reprezentacji klientów w sprawach ubezpieczeń społecznych i karnoskarbowych zapowiadała uchwała zjazdu samorządu doradców w styczniu tego roku. Doradcy chcą też przed sądami nosić togi.

Zbigniew Maciej Szymik, były przewodniczący samorządu doradców, dyrektor Generalny GRUPY Leader przypomina na łamach gazety, że noszenie togi jest obowiązkowe w Trybunale Sprawiedliwości UE, a tam też trafiają polskie sprawy podatkowe.

Byłoby to też wizualne potwierdzenie statusu doradcy podatkowego jako zawodu zaufania publicznego.

Źródło: Rzeczpospolita z 18 czerwca 2014, autor: Paweł Rochowicz

Rośnie popyt na ekspertów fiskalnych działających w zespołach

„W najbliższych latach rynek wymusi konsolidację wielu małych firm doradczych i tworzenie spółek świadczących usługi multidyscyplinarne.

Działanie w pojedynkę nie zawsze odpowiada wymogom klientów, którzy oczekują kompleksowej obsługi obejmującej doradztwo podatkowe i prawne, audyt i prowadzenie księgowości” – komentuje na łamach dziennika Rzeczpospolita Zbigniew Maciej Szymik, dyrektor generalny GRUPY Leader.

Artykuł o zmianach na rynku usług doradztwa podatkowego i księgowego ukazał się w związku z publikacją 8. Rankingu Firm Doradztwa Podatkowego.

Czytamy z nim m.in., że ożywienie w branży doradczej wynika z rosnącego zainteresowania klientów fachową obsługą, częstych zmian legislacyjnych oraz rozwoju polskich firm i ich inwestycji za granicą.

Źródło: Rzeczpospolita z 12 czerwca 2014, autor: Paweł Rochowicz

Ukraińscy doradcy podatkowi walczą o bezpieczne i stabilne państwo

W cieniu zaprzysiężenia Petro Poroszenki na prezydenta Ukrainy w Kijowie odbyło się pierwsze Narodowe Forum Doradców Podatkowych. Doradcy podatkowi, księgowi i prawnicy zastanawiali się jak przebudować ukraiński system podatkowy, by ograniczyć korupcję, zachęcić przedsiębiorców do płacenia podatków i zapewnić im stabilne i bezpieczne warunki prowadzenia działalności gospodarczej. Chcą czerpać przede wszystkim z polskich wzorców.

Doradcy podatkowi skupieni wokół Izby Doradców Podatkowych Ukrainy, są jednym z wielu środowisk społecznych, które wpierają demokratyczne i wolnorynkowe zmiany w tym kraju. Izba, która na razie działa jeszcze w formie stowarzyszeni, próbuje wywierać wpływ na kształt systemu podatkowego Ukrainy oraz ramy systemu ubezpieczeń społecznych.

‑ Ukraiński system podatkowy musi być gruntownie przebudowany. Jego głównym mankamentem jest obecnie wszechogarniająca korupcja, m.in. w organach podatkowych – relacjonuje Zbigniew Maciej Szymik, Dyrektor Generalny GRUPY Leader, który jako jedyny gość z Polski uczestniczył w Forum w roli eksperta. – Ukrainie potrzebne są takie ramy prawne, rozwiązania organizacyjne i kontrolne, które z jednej strony zwiększą bezpieczeństwo prowadzenia działalności gospodarczej w tym kraju, z drugiej ułatwią stosunki gospodarcze i handlowe z krajami Unii Europejskiej w tym z Polską.

W praktyce dyskusja o kształcie systemu podatkowego na Ukrainie sprowadzała się do tego, ile powinny wynosić stawki podatkowe na Ukrainie, żeby przedsiębiorcy chcieli je płacić. W chwili obecnej wpływy do budżetu z sektora prywatnego są bowiem uzależnione od systemu nieformalnych powiązań i zależności między urzędnikami a przedsiębiorcami.

Szansą dla Ukrainy mogą się tu okazać umowy przedakcesyjne, które wymuszają konkretne zmiany uregulowań prawnych i gospodarczych na drodze do Unii Europejskiej.

‑ Z polskich doświadczeń wiemy, że reformy systemu podatkowego nie przychodzą łatwo. W naszym kraju, członkostwo w UE wymusiło wiele zmian. Jeśli Ukraina nie wykorzysta obecnej, sprzyjającej zmianom atmosfery, to później będzie już tylko trudniej – konkluduje Zbigniew Maciej Szymik. ‑ Co do jednego nie ma wątpliwości: Ukraina prędzej czy później stanie się członkiem UE, dlatego już teraz powinna implementować te przepisy, które dla krajów UE są wspólne. Najważniejsze, że ludzie w końcu uświadomili sobie, że mogą to zmienić.

Podkreśla, że bezpieczny i stabilny system podatkowy na Ukrainie leży również w interesie polskich przedsiębiorców. Zachęci ich do inwestowania i poszukiwania nowych rynków zbytu w tym kraju. Ukraina jest naturalnym kierunkiem polskiego rozwoju gospodarczego zarówno ze względu na potencjał rynkowy, jak i bardzo zbliżoną do polskiej mentalność.

Ukraińscy doradcy byli również bardzo zainteresowani doświadczeniami polskimi w zakresie tworzenia i funkcjonowania samorządu gospodarczego doradców podatkowych oraz jego relacji z organami ustawodawczymi w okresie transformacji. Pytali także o ocenę polskich rozwiązań z perspektywy czasu.

‑ Zależy nam na tym, żeby w przyszłości Ukraina była naszym partnerem w Unii Europejskiej – dodaje Zbigniew Maciej Szymik. ‑ Zawód doradcy podatkowego wykrystalizuje się sam pod wpływem potrzeb płynących z wolnego rynku, tak jak to stało się w Polsce. My w tej krystalizacji możemy nieco pomóc.

Forum odbyło się w dniach od 5 do 6 czerwca 2014 r.

Więcej informacji na stronie Izby Doradców Podatkowych Ukrainy – http://www.ppk.org.ua/uk/forum_10_04_201

Na zdjęciach od lewej: Olga Bogdanova i Larysa Antoschuk (obie z Izby Doradców Podatkowych Ukrainy i Zbigniew Maciej Szymik, Dyrektor Generalny GRUPY Leader).

Ostatnie dni na złożenie sprawozdania finansowego spółki

Jeszcze tylko kilka dni pozostało na złożenie sprawozdań finansowych spółek prawa handlowego w KRS. Jeśli sprawozdanie nie zostało dotychczas zatwierdzone przez właściwą osobę, trzeba je będzie złożyć dwa razy.

‑ Najczęstszym błędem związanym z rocznymi sprawozdaniami finansowymi jest to, że… spółki w ogóle nie składają ich w sądzie rejestrowym lub zostawiają to na ostatnią chwilę. Sądy, które do niedawna nie spieszyły się w egzekwowaniu tego obowiązku, coraz częściej pociągają niesolidnych przedsiębiorców do odpowiedzialności m.in. kierując doniesienia do prokuratury o popełnieniu przestępstwa – przestrzega Maciej Szymik, doradca podatkowy, dyrektor generalny GRUPY Leader. ‑ Konsekwencje zaniedbań mogą być bardzo dotkliwe.

Sprawozdanie do Urzędu Skarbowego

Obowiązek złożenia sprawozdania do urzędu skarbowego mają wszystkie podmioty prowadzące księgi rachunkowe (pełną księgowość). Spółki kapitałowe (z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjna) przekazują roczne sprawozdanie finansowe do urzędu skarbowego wraz z uchwałą zatwierdzającą to sprawozdanie w terminie 10 dni od dnia zatwierdzenia tego sprawozdania. Jeśli istnieje obowiązek badania takiego sprawozdania to należy dołączyć jeszcze opinię i raport biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie finansowe.

Roczne sprawozdanie finansowe spółek prowadzących księgi rachunkowe podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. Termin 30 czerwca dotyczy więc tych podmiotów, w których rok obrotowy kończy się 31 grudnia.

Urzędy skarbowe coraz częściej biorą pod lupę spóźnialskich, przede wszystkim spółki zajmujące się pośrednictwem finansowym, co zawdzięczamy poniekąd naciskiem na zwiększenie bezpieczeństwa klientów i kontrahentów tych spółek po „aferze Amber Gold”.

Sprawozdanie finansowe do KRS

Zatwierdzone roczne sprawozdanie finansowe należy złożyć także w sądzie rejestrowym – w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia tego sprawozdania. W tym wypadku dłuższa jest jednak lista wymaganych dokumentów.

Kierownik jednostki zobowiązany jest złożyć w sądzie rejestrowym:

 • roczne sprawozdanie finansowe,
 • opinię biegłego rewidenta, jeżeli podlegało ono badaniu, ewentualnie informację o rodzaju tej opinii wraz ze wskazaniem, czy zawiera ona dodatkowe objaśnienia,
 • uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego,
 • uchwałę o podziale zysku lub pokryciu straty,
 • sprawozdanie z działalności (dotyczy to tylko spółki komandytowo-akcyjnej, z o.o. i akcyjnej).

Z praktycznego punktu widzenia, sugerujemy także dołączyć do powyższych dokumentów jeszcze dwie uchwały, które mogą zostać podjęte na tym samym zgromadzeniu wspólników co zatwierdzenie sprawozdania:

 • uchwałę o udzieleniu absolutorium Zarządowi Spółki z wykonywanych obowiązków w ubiegłym roku obrotowym (absolutoriom jest udzielane każdemu członkowi zarządu osobno i uchwała ta powinna zostać podjęta w ciągu 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego),
 • uchwałę o przedłużeniu kadencji członkom Zarządu Spółki na następną kadencję, (gdy kadencja jest kilkuletnia to uchwałę tę podejmuje się tylko, gdy kadencja wygasa wraz z zatwierdzeniem sprawozdania za ubiegły rok podatkowy).

Znacznie ułatwia to dopełnienie obowiązków względem sądu rejestrowego.

Co robić, jeśli sprawozdanie nie zostało zatwierdzone?

Jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone w terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego, to należy je złożyć dwukrotnie: jeszcze niezatwierdzone – w ciągu 15 dni po upływie terminu do zatwierdzenia, a także 15 dni po jego faktycznym zatwierdzeniu wraz z wymienionymi dokumentami.

‑ Jeśli kierownik lub osoba prowadząca księgi rachunkowe przebywa na zwolnieniu lekarskim, musi to zrobić po powrocie do pracy. W takiej sytuacji osoba ta powinna podać datę faktycznego złożenia podpisu. Ponadto warto także dołączyć do sprawozdania pismo wyjaśniające okoliczności braku złożenia podpisu w ustawowym terminie – radzi Artur Hofman, doradca podatkowy w GRUPIE Leader.

Warto też wiedzieć, że osoba odpowiedzialna za prowadzenie rachunkowości może odmówić złożenia podpisu pod sprawozdaniem. Taka sytuacja zachodzi szczególnie wówczas, gdy taka osoba nie była obecna w pracy przez część roku obrotowego, za który sporządzane jest sprawozdanie finansowe i może obawiać się o rzetelność prowadzonych ksiąg w tym okresie. Wymaga to pisemnego uzasadnienia dołączonego do sprawozdania finansowego. Odmowa podpisu zwalnia z odpowiedzialności za poprawność danych zawartych w sporządzonym sprawozdaniu.

Sankcje za niedopełnienie obowiązku

Nie warto ryzykować spóźnienia. Za niezgłoszenie sprawozdania finansowego do KRS ustawa o rachunkowości przewiduje odpowiedzialność karną – karę grzywny lub ograniczenia wolności. Dodatkowo sąd rejestrowy na spóźnionego przedsiębiorcę, który nie zmieści się w wyznaczonym dodatkowym terminie, może nałożyć grzywnę do 10 tys. zł przewidzianą w kodeksie postępowania cywilnego. Jeśli to nie poskutkuje, sąd rejestrowy może wyznaczyć spółce kuratora, a w sytuacji, gdy spółka handlowa nadal nie będzie wykonywać obowiązku złożenia sprawozdania finansowego, może z urzędu, z ważnych powodów, orzec o rozwiązaniu spółki oraz ustanowić likwidatora.

Urząd skarbowy za niedopełnienie obowiązku może ukarać podatnika karą grzywny w wysokości do 720 stawek dziennych. Lepiej więc samemu uzupełnić braki nawet po terminie, składając czynny żal.

 

KTO ZATWIERDZA SPRAWOZDANIE?Sprawozdanie finansowe podpisuje osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy – wszyscy członkowie tego organu.
Forma prawna jednostki Organ zatwierdzający
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością walne zgromadzenie wspólników
spółki akcyjne walne zgromadzenie akcjonariuszy
spółki komandytowo-akcyjnej walne zgromadzenie komplementariuszy i akcjonariuszy
spółdzielnie walne zgromadzenie członków spółdzielni lub ich przedstawicieli
osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą ta osoba
spółki cywilne oraz spółki osobowe (poza spółką komandytowo-akcyjną) wspólnicy (właściciele)

Rozpoczęcie działalności gospodarczej: jaką formę opodatkowania wybrać?

Konieczność wyboru formy opodatkowania na początku roku lub na początku prowadzenia działalności gospodarczej stawia przedsiębiorców przed poważnym dylematem. Najczęściej nie są w stanie nawet w przybliżeniu określić przychodów, jakie osiągnie firma w danym roku.

Podmioty już działające mogą prognozować na podstawie danych historycznych i aktualnych rynkowych trendów. W przypadku start-upów przydatna mogłaby się okazać pomoc wróżki. Tymczasem do dyspozycji jest tylko biznesplan oparty na mniej lub bardziej realistycznych założeniach i doradca podatkowy.

Co to jest działalność gospodarcza?

Dla potrzeb podatku dochodowego, działalność gospodarcza to działalność zarobkowa: wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa lub polegająca na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż, albo wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych, prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych źródeł przychodów opodatkowanych podatkiem PIT.
Kiedy zdecydujemy się na prowadzenie określonej działalności gospodarczej, musimy dokonać wyboru formy opodatkowania podatkiem PIT. Wybór ten jest bardzo ważny, gdyż wpływa nie tylko na wysokość przyszłego podatku, ale też na rodzaj i zakres prowadzonych ewidencji księgowych.

Jaką formę opodatkowania wybrać?

Do wyboru są cztery formy opodatkowania:

 • na zasadach ogólnych ‑ według skali podatkowej,
 • według jednolitej stawki (podatek liniowy),
 • w formie zryczałtowanej – na podstawie karty podatkowej,
 • lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

W przypadku zasad ogólnych (zarówno podatku wg skali jak liniowego), podatek obliczamy od dochodu, tj. różnicy pomiędzy faktycznie uzyskanym przychodem a kosztami jego uzyskania. Przy opodatkowaniu ryczałtem podatek obliczamy od przychodu, czyli koszty uzyskania przychodu nie będą miały wpływu na wysokość naszego podatku. Natomiast przy opodatkowaniu kartą podatkową na wysokość podatku nie ma wpływu ani wysokość przychodu, ani koszty jego uzyskania, gdyż podatek ustalany jest decyzją organu podatkowego.
Każda z powyższych form ma swoje zalety i wady. Pozwala w określonych sytuacjach zoptymalizować koszty związane z obciążeniami publiczno-prawnymi, ale też niesie ze sobą pewne ryzyka.

Trudne planowanie podatków

Przy wyborze formy opodatkowania niezbędna jest znajomość wskaźników ekonomicznych związanych z funkcjonowaniem firmy. Powinniśmy m.in. dokonać analizy wielkości spodziewanych przychodów, wydatków, czyli kosztów uzyskania przychodu, w tym również kosztów związanych z prowadzeniem księgowości, które różnią się w zależności od wybranej formy opodatkowania.

Decydując się na wybór formy rozliczenia, musimy wziąć pod uwagę:
–  rodzaj działalności, którą zamierzamy uruchomić,
–  jej rozmiar,
–  wysokość spodziewanych przychodów i kosztów.
Musimy dokładnie przemyśleć swój wybór, gdyż zmiana formy opodatkowania w trakcie roku podatkowego nie jest możliwa. Będziemy mogli to zrobić dopiero od następnego roku podatkowego

Zasady ogólne – skala podatkowa (podatek progresywny)

Opodatkowanie według skali (obecnie 18% i 32%) to najbardziej podstawowa forma opodatkowania. W jej przypadku podatek PIT płacimy od faktycznie uzyskanego dochodu (po odjęciu kosztów uzyskania przychodu). Przychody i koszty musimy wykazywać w ewidencji, zwanej podatkową księgą przychodów i rozchodów lub w księgach rachunkowych, prowadzonych zgodnie z przepisami o rachunkowości.

Jeżeli w ustawowym terminie nie złożymy wniosku lub oświadczenia o zastosowanie zryczałtowanych form opodatkowania albo oświadczenia o wyborze opodatkowania według jednolitej 19% stawki podatku, musimy rozliczać się właśnie w ten sposób – na zasadach ogólnych.

Roczne zobowiązania podatkowe wylicza się następująco:

Wydaje się, że zwłaszcza na początku działalności jest to najbezpieczniejsza, najprostsza i najbardziej sprawiedliwa forma opodatkowania. Przedsiębiorca płaci podatek tylko wówczas, kiedy rzeczywiście zarobi. Jeśli jego koszty przekroczyły dochody, jeśli inwestował, jeżeli poniósł stratę, podatku nie zapłaci.

Zasady ogólne – podatek liniowy

Podatek PIT w tej formie płaci się również od faktycznie uzyskanego dochodu. Aby ustalić dochód, musimy od przychodu z działalności gospodarczej odjąć koszty jego uzyskania. Przychody i koszty wykazujemy w ewidencji, zwanej podatkową księgą przychodów i rozchodów lub w księgach rachunkowych.

Należny podatek według 19% stawki obliczamy niezależnie od wielkości osiągniętego dochodu, co oznacza, że zaliczkę musimy zapłacić już za pierwszy miesiąc, w którym osiągnęliśmy dochód.

Minusem jest również to, że podatek liniowy nie pozwala na skorzystania z niektórych ulg. Taka forma może być jednak opłacalna w przypadku firmy, która przynosi wysokie dochody. Co więcej, nie wyklucza jednoczesnego osiągania przychodów ze stosunku pracy, opodatkowanego na ogólnych zasadach.

Ryczałt od przychodów opodatkowanych

Ryczałt jest uproszczoną formą rozliczenia podatku dochodowego. Zryczałtowane formy opodatkowania uniezależniają wysokość podatku od wysokości dochodu. Podatek obliczamy od przychodu, którego nie możemy pomniejszyć o żadne koszty jego uzyskania.

Wysokość stawek ryczałtu uzależniona jest od rodzaju działalności. Przykładowo:

 • 20% od przychodów osiąganych z działalności w zakresie określonych wolnych zawodów np. przez lekarzy, lekarzy stomatologów, lekarzy weterynarii, techników dentystycznych, położne, pielęgniarki, tłumaczy (pod pewnymi warunkami).
 • 17% od przychodów ze świadczenia niektórych usług niematerialnych, m.in. wynajmu samochodów osobowych, hoteli, pośrednictwa w handlu hurtowym,
 • 8,5% od przychodów m.in. z działalności usługowej, w tym od przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%,
 • 5,5% od przychodów m.in. z działalności wytwórczej i budowlanej,
 • 3% od przychodów m.in. z działalności usługowej w zakresie handlu oraz z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości powyżej 1,5% alkoholu.

Nie każdy jednak ma prawo do ryczałtu. Ryczałtu nie będziemy mogli wybrać, jeżeli prowadzimy np. aptekę, lombard czy kantor. Ponadto jeżeli w danym roku podatkowym podatnik uzyska przychody w wysokości przekraczającej równowartość 150 tys. EUR, w następnym roku traci prawo do korzystania z tej formy opodatkowania.

Zdecydowany plus tej formy opodatkowania to generalnie niższa stawka procentowa w porównaniu skali podatkowej, co jest korzystne w przypadku niektórych rodzajów działalności oraz stałych wysokich dochodów (przekraczających 2 próg podatkowy). Ponadto forma ta nie wymaga comiesięcznych deklaracji podatkowych.

Minusem jest niemożność odliczenia kosztów uzyskania przychodu oraz skorzystania z ulg podatkowych. Rozwiązanie takie będzie więc korzystne głównie przy tych rodzajach działalności, gdzie te koszty są stosunkowo niskie.

Karta podatkowa

Przy opodatkowaniu kartą podatkową na wysokość podatku nie ma wpływu ani wysokość przychodu ani koszty jego uzyskania, gdyż podatek ustalany jest decyzją organu podatkowego. Karta podatkowa jest przeznaczona dla podatników prowadzących ściśle określone rodzaje działalności gospodarczej, wytwórczo-usługowej i handlowej wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Można nią opodatkować m.in. usługi zegarmistrzowskie, usługi tapicerskie czy usługi krawieckie, handel detaliczny, działalność gastronomiczną (bez możliwości sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%), rozrywkową, usługi transportowe (prowadzenie taksówki), wolny zawód.

Wysokość podatku zależy od:
– rodzaju i zakresu prowadzonej działalności,
– liczby zatrudnionych pracowników,
– liczby mieszkańców miejscowości, na terenie której prowadzimy działalność.

Wysokość podatku nie zależy więc od wysokości uzyskanego przychodu (dochodu) z działalności, co w przypadku okresów zastoju może powodować wysokie obciążenia dla firmy. Ponadto rozliczenie takie oznacza brak możliwości korzystania z usług firm podwykonawczych, możliwość zatrudnienia pracowników tylko na umowę o pracę, ograniczenie dla współmałżonka, który nie może wykonywać działalności w tym samym zakresie. Niewątpliwym plusem jest maksymalne uproszczenie księgowości i rozliczeń z urzędem skarbowym.

Warto dopytać doradcy

Możliwości jest jak widać kilka. Dlatego zwłaszcza na początku swojej drogi w roli przedsiębiorcy, gdy niewiele mamy danych pozwalających przewidzieć przychody i tempo rozwoju firmy, warto zasięgnąć opinii doradcy podatkowego.

Copyright GLC

Strategia, realizacja, wsparcie Tomczak | Stanisławski